20160412 CEF utlysning

Den 18 mars öppnade EU-kommissionen en ansökningsomgång inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att stödja centrala infrastrukturprojekt i EU. Sista ansökningsdag är 28 april 2016.

Ett anslag på 200 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för finansiering av projekt som syftar till att eliminera flaskhalsar som hindrar det fria flödet av energi mellan EU-länderna. Dessa projekt kommer att bidra till genomförandet av EU:s inre energimarknad och en klimattålig energiunion. Anslaget förväntas fungera som katalysator för att påskynda genomförandet av projekten och locka investeringar från den privata och den offentliga sektorn. Med uppemot 800 miljoner tillgängliga för bidrag under 2016 är denna den första av två ansökningsomgångar som enligt planerna skall genomföras i år.

Sista ansökningsdag är 28 april 2016.  

En infodag för projektledare skulle ägt rum den 7 april i Bryssel men ställdes in. Ett beslut om vilka projektförslag som beviljas finansiering förväntas meddelas i slutet av juli.  

Med denna ansökningsomgång vill vi investera EU-pengar där det behövs som mest och där det kommer att ge de största resultaten. Med de nödvändiga investeringarna kommer EU:s konsumenter att kunna utnyttja fördelarna med ett modernt, pålitligt och hållbart energisystem. En fullt fungerande energimarknad med integrerade transeuropeiska energinät är en viktig byggsten för EU:s energiunion, sa Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för energi- och klimatfrågor.

För att ansöka om projektbidrag ska projektet finnas på EU-kommissionens förteckning över projekt av gemensamt intresse. En uppdaterad förteckning presenterades i november 2015. Den består av 195 infrastrukturprojekt av gemensamt intresse på energiområdet som anses nödvändiga för att fullborda EU:s inre energimarknad, öka konkurrensen och bidra till att nå EU:s energi- och klimatmål. Varje projekt bör medföra betydande fördelar för åtminstone två medlemsstater.

EU-finansiering för infrastrukturprojekt inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) motsvarar 5,35 miljarder euro under 2014-2020. Denna finansiering kommer att bidra till att genomföra båda studier och byggnadsarbeten. Förslag till byggarbeten kan dock bara få bidrag om projektet kan medföra betydande fördelar på makroregional nivå, såsom försörjningstrygghet, solidaritet mellan medlemsstaterna eller innovation, utan att vara kommersiellt lönsamt.

EU-stödet får inte överstiga 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Om stödet ges till byggarbeten, och bara i undantagsfall när projektet väsentligt bidrar till försörjningstrygghet, främjar energisolidaritet mellan medlemsstaterna eller leder till högeffektiva och innovativa lösningar, kan EU-stödet höjas till högst 75 procent av kostnaderna.

Den första ansökningsomgången inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) anordnades 2014. Under det året beviljades 647 miljoner till 34 projekt om studier eller byggarbeten. Under 2015 istället anslogs närmare 366 miljoner till 35 projekt.

Läs mer om den första ansökningsomgången

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkat Europa på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

12 Apr 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information