20160413 Nox

Vid det årliga sjöfartsmötet inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som ägde rum den 10 mars, meddelade Östersjöländerna att de kommit överens om en färdplan för utse Östersjön till ett NOx-utsläppskontrollområde (NECA). Ansökan kommer att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i oktober parallellt med en liknande ansökan från Nordsjöländerna.

Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde lyder under Bilaga VI till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg. Enligt HELCOM:s färdplan kommer ansökan att lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen under mötet MEPC 70, som går av stapeln i oktober 2016.

En liknande NECA-ansökan kommer dessutom att lämnas till IMO av Nordsjöländerna, och den ska hanteras parallellt under samma möte.

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider (NOx) bidrar bland annat till övergödningen i Östersjöns ekosystem. Införandet av ett sådant NOx-utsläppskontrollområde beräknas leda till en minskning av NOx-mängden med 7 000 ton årligen. Det kommer dock att ta tid innan man når dit, då reglerna ämnar gälla endast nya fartyg och det kommer att ta flera år innan flottan bytts. 

Tankarna kring införandet av ett NECA i området uppkom genom "HELCOM Baltic Sea Action Plan", som de nio Östersjöstaterna kunde enas om redan 2007. Sedan dess har HELCOM genomfört alla de nödvändiga ekonomiska och miljömässiga förstudierna, förberett ansökningshandlingarna samt utfört intensiva förhandlingar för att nå en överenskommelse kring den rätta timingen för att lämna in ansökan till IMO.

Den förväntade minskningen av kväveoxider (NOx) är betydande och större än den som flera av Östersjöländer hade bundit sig till när de 2007 presenterade reduktionsplanen HELCOM Country Allocated Reduction Target (CART).  

Östersjäländerna tillsammans med HELCOM sekretariatet har nu börjat förbereda ansökan som ska lämnas in till den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) under mötet MEPC 70 i oktober. Parallellt med Östersjöländernas ansökan kommer ett liknande NECA-ansökan att lämnas in till IMO från Nordsjöländerna, som har kommit överens om att införa ett sådant NOx-utsläppskontrollområde i Nordsjön.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har sjöfarten i Östersjön stadigt ökat, till följd av det intensifierade samarbetet och ekonomiska välståndet i regionen. HELCOM:s maritima arbetsgrupp, som inrättades 1975, arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten och förbättra säkerhetsnormerna inom sjöfarten. Den arbetar också för implementering och harmonisering av internationella sjöfartsregler i enlighet med 1992 års Helsingforskonvention.

Helsingforskommissionen, som ofta kallas bara HELCOM, är det styrande organet i Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Den är en internationell organisation, där de nio Östersjöstaterna samt EU ingår, som arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla föroreningskällor och garantera säkerheten för navigering i regionen.

Läs mer om HELCOM:s färdplan

Läs Mona Mansours "State of Play" om NECA

Läs mer om NECA på vår hemsida

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/ Michele Cicchetti

13 Apr 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information