Arktisk dialog (1)

Den 22 januari anordnade EU-kommissionen i samverkan med EU:s utrikestjänst, EEAS, en tredje Arctic Dialogue mellan i första hand EU och urfolken i Arktis med särskilt samiska företrädare i fokus, men också medverkan av North Sweden European Office från den regionala nivån. Fokus låg på klimat och hållbar utveckling i de Europeiska Arktiska områdena samt en uppdatering om den kommande Arktiska kommunikationen från EU-kommissionen.

Med på heldagsmötet var förutom urfolksföreträdare och North Sweden också de regionala kontoren för North Norway och East and North Finland, nationella företrädare från Kanada, USA, Ryssland, Norge, Finland och Danmark samt från Nordiska Ministerrådet och EU:s norra periferi och arktisprogram med flera.

 

160126 Arktisk
Arctic Indigenous Peoples Dialogue med EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst

Arktisk kommunikation under våren

Dialogen är en del av EU:s pågående arbete med att ta fram en arktisk kommunikation och ytterst kopplat till EU:s strävan till att bli fullvärdig observatör i Arktiska Rådet. Utöver dialogmötena med urfolken har också under 2014 tre regionala möten anordnats i Rovaniemi, Oslo och Reykjavik samt ett högnivåmöte i Bryssel för att dryfta EU och Arktis inför den kommande kommunikationen. Det har också varit ute samråd som bland annat NSPA-nätverket svarat på.

Avsikten var att kommunikationen skulle förelagts Ministerrådet före årsskiftet, men är nu planerad till mitten av mars om de interna processerna inom EU-kommissionen löper enligt plan. Det skall sägas att det funnits en diskussion om EU-kommissionen kan komma att lägga det hela på is med tanke på att det från den nuvarande EU-kommissionens sida finns en ambition om att rent allmänt minska antalet förslag och strategier. Det som nu sägs är dock att den kommer, i enlighet med det som även vice ordföranden i EU-kommissionen Jyrki Katainen förde fram vid Arctic Futureskonferensen under hösten, och då kommer att ha tre huvudfokus:

-          Klimatförändringar och miljö i Arktis.

-          Hållbar utveckling för den Arktiska regionen.

-          EU:s internationella engagemang för Arktis.

Regional hållbar utveckling för det Europeiska Arktis

Diskussionen på mötet kretsade kring dels kopplingen till COP21 i Paris och hur klimatöverenskommelsen spelar in för Arktis del och EU:s arbete med Arktis, dels frågan om hållbar regional utveckling. Kristiina Jokelainen från finska Lappland föredrog under det passet den arktiska smarta specialiseringsstrategi som tagits fram för regionen med samordning mellan alla kluster och olika aktörer från regionens sida för att med arktiska teman i huvudfokus utveckla finska Lappland.

Under diskussionen lyfte North Sweden bland annat den OECD-studie som NSPA-regionen genomför och också kan vara ett verktyg för EU:s policys och bättre nyttjande av EU:s fonder och instrument kopplat till de regionala investeringsprioriteringar den studien landar i och den studiemission som görs i norra Sverige under februari med också medverkan från EU-kommissionen vid det gemensamma seminariet i Piteå. Därtill lyftes utmaningen för de nordliga områdena med ofta små och utspridda administrationer över stora arealer att utan externt stöd från bland annat EU ha den kritiska massan för att kunna driva regionala utvecklingsfrågor och administrera och samordna EU:s olika instrument för effektivast möjliga utfall. Regionerna välkomnades i den efterföljande diskussionen att inkomma med förslag för administrativa förenklingar av fonderna och programmen direkt till EU-kommissionens företrädare.  

/Mikael Janson

Läs om höstens arktiska konferens med länkar till mer information

Läs finska Lapplands arktiska strategi i sin helhet här (PDF)

Läs mer om OECD-studien för NSPA och Sverigestudien

26 Jan 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information