CEF samråd öppen

EU-kommissionen har via CEF öppnat för ett samråd som del av en halvtidsutvärdering. Du har nu chansen att tycka till om programmets relevans, effektivitet och arbete för att skapa europeiskt mervärde.

cef

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätverk TEN-T. Detta ska underlätta transport inom EU och arbetar för en ökad användning av förnyelsebara källor som främjar gränsöverskridande samarbeten inom offentliga och privata aktörer. CEF har en total budget på EUR 30.4 miljarder.

Projektfinansieringen som CEF erbjuder har till syfte att stimulera smart och hållbar tillväxt och bidra till att uppnå målen för EU:s Europa 2020-strategi som arbetar för en hållbar utveckling år 2020.

Samrådet har till syfte att få in synpunkter från en bredare publik och är därför öppet även för allmänheten. Den behandlar både CEF:s generella mål, samt de mål som är uppsatta för CEF:s tre enskilda sektorer; energi, telekommunikation och transport.

Synpunkter inlämnas till EU-kommissionen senast 27 februari 2017.

Läs mer om samrådet här

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

29 Nov 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information