Del 4 Råvaror i norr

I del 4 av North Swedens artikelserie om råvaror i norr - tillgänglighet och utveckling - uppmärksammar vi råvaror av avgörande betydelse enligt EU-kommissionens förteckning samt gruvdriften och i synnerhet fluoritfyndigheten i Storumans kommun, Västerbottens län. Fluorit, som finns uppräknat på EU:s förteckning över mineraler av avgörande betydelse, är ett mineral som används inom industrin som smältpunktssänkande i bland annat stål- och aluminiumframställning, i teflon och vid tillverkning av keramik. Fluoritfyndigheten i Storuman bedöms innehålla 27,8 miljoner ton malm.

I. RÅVAROR AV AVGÖRANDE BETYDELSE - EU:s förteckning 
2011 publicerade EU-kommissionen meddelandet om råvaror det s k Råvaruinitiativet och antog en förteckning över 14 råvaror av avgörande betydelse dvs råvaror som är förknippade med höga risker på utbudssidan och som har stor ekonomisk betydelse för EU. I råvaruinitiativet åtog sig EU-kommissionen att se över och uppdatera förteckningen minst vart tredje år utifrån utvecklingen för att kunna bedöma vilka åtgärder som behöver prioriteras.

2014 publicerade EU-kommissionen en reviderad förteckning över råvaror av avgörande betydelse. Den nya förteckningen som utökats med 6 nya råvaror - borater, krom, kokskol, magnesit, råfosfat och Kiselmetall (silicium) - omfattar totalt 20 råvaror, med nyckeldata för varje material. De 20 råvaror anses vara av avgörande betydelse dels på grund av risken för brist, dels på grund av att deras betydelse för ekonomin är större än för de flesta andra råvaror. Förteckningen visar att Kina är det mest inflytelserika landet när det gäller den globala tillgången till de 20 råvarorna. Flera andra länder har en ledande ställning när det gäller utbud av specifika råvaror, t.ex. Brasilien (niob). Tillgången till andra material, t.ex. platinametaller och borater, är mer diversifierad men fortfarande koncentrerad. I många fall menar EU-kommissionen förvärras riskerna med geografiskt koncentrerad produktion av att andelen återvinning och ersättning av den aktuella råvaran är låg.

Förteckningen bör enligt EU-kommissionen fungera som incitament för den europeiska produktionen av råvaror av avgörande betydelse och göra det lättare att inleda ny gruvdrift. Förteckningen används också för att underlätta prioriteringen av behov och åtgärder. Den fungerar exempelvis som stöd i samband med förhandlingar om handelsavtal, motarbetande av handelsstörande åtgärder och främjande av forskning och innovation. Det finns emellertid enbart mycket begränsad information om hur medlemsstaterna och industrin använder förteckningen menar EU-kommissionen. EU-kommissionen betonar att alla råvaror, även de som inte anses vara av avgörande betydelse, är viktiga för den europeiska ekonomin och att man därför bör vara uppmärksam på samtliga råvaror och deras tillgänglighet för EU-ekonomin, även om de inte klassificeras som avgörande.

II. FLUORITFYNDIGHETEN - Storumans kommun

Fluorit utgör en av de 20 kritiska råvaror enligt EU:s förteckning. Fluorit kallas också flusspat och kalciumfluorid och är ett mineral som används inom industrin som smältpunktssänkande i bland annat stål- och aluminiumframställning, i teflon och vid tillverkning av keramik. En fluoritfyndighet finns i Höglund i Storumans kommun, Västerbottens län. Fluoritfyndigheten i Högland utvärderades av Gränges Aluminium på 1970-talet, och bedömdes då innehålla 12,5 miljoner ton malm som sedan dess ökat till 27,8 miljoner ton. Projektör för fluoritfyndigheten i Storumans kommun är Tertiary Minerals, ett brittiskt prospekteringsbolag som äger utvinningsrätten till fyndigheten vid Högland. Tertiary minerals skickade in ansökan för bearbetningskoncession i juni 2014 och avslutade den sista omgången samråd med Bergsstaten i juni 2015. Bergstaten har inte fattat beslut än.

Storuman2

Det som driver på utvecklingen av fluorit är Kina, landet exporterar allt mindre av mineralet vilket driver upp priserna då efterfrågan är oförändrat högt. Huvudsakliga producenter (2010, 2011, 2012) är Kina 56%, Mexiko 18% och Mongoliet 7%. Viktigaste exportörer till EU (framför allt 2012) är Mexiko 48 % ↑, Kina 13 % ↓ och Sydafrika 12 % ↓. Ersättningsindex för fluorit är 0,80. Ersättningsindex är ett mått på svårigheten att ersätta materialet, poängsatt och viktat för alla tillämpningar. Värdet varierar mellan 0 och 1, där 1 betyder minst utbytbar.

- Storumans kommun är rik på mineraler. Både guld-, nickel- och fluoridfyndigheter bryts eller prospekteras idag. I kommunen bedrivs flera gruvrelaterade projekt, en del relativt nya och en del i sitt slutskede. Gemensamt för projekten är att de alla berikar kommunen, ökar dess tillväxt och kommer att kunna generera många nya arbetstillfällen, säger Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande (C), Storumans kommun.

Kommunen uttalar sig om lämpligheten i varje undersökningstillstånd som inkommer. Gruvdrift skapar en möjlighet att stärka näringslivet och ökar antalet arbetstillfällen i kommunen och samtidigt måste det ske med befogad hänsyn till andra näringars och miljöskyddets intressen. Enligt kommunens översiktsplan bör dock prospektering tillåtas över hela kommunens yta, detta för att få kunskap om mineraltillgångarna.

Vid etableringen av en gruvverksamhet ordnas ofta boende och service på ur social synpunkt mindre tillfredsställande sätt. Storuman kommunens ambition är att så snabbt som möjligt erbjuda goda boendemiljöer och god service för anställda i gruvverksamheten och deras familjer. I kommunens strategiska plan slås fast att kommunen måste också på olika sätt arbeta för att möjligheterna till sysselsättning förbättras och att goda kommunikationer säkerställs. En ytterligare utmaning är att få ut så mycket positiva effekter som möjligt för medborgarna av de pågående och planerade investeringarna i kommunen vilka har stor betydelse for EU:s interna råvaruförsörjning och därmed for Sveriges export.

- Storumans kommun har, liksom flertalet inlandskommuner, sedan fem decennier behövt hantera betydande strukturomvandlingsproblem med tillhörande befolkningsminskning. Nu öppnas viktiga möjligheter för såväl näringslivsutveckling som befolkningstillväxt. Framtidsutvecklingen innefattar betydande omvandling, säger Tomas Mörtsell. Stora investeringar planeras i Storumans kommun och i grannkommunerna under de närmaste 10-15 åren. De planerade investeringar skapar mycket stora potentialer för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen, säger Tomas Mörtsell.

/Mona Mansour

III. GRUVDRIFT -  Storumans kommun


Svartliden, Fäboliden och Dragon Mining

Svartliden är en guldgruva i Storumans kommun i närheten av byn Pauträsk. Gruvan började byggas år 2003 och gick i produktion år 2005. Gruvan består av två delar: dels ett 80 meter djupt och 1 km långt dagbrott och dels en underjordsgruva som gick i produktion 2011. Utöver gruvan ingår även ett anrikningsverk där det anrikas malm som finns kvar från gruvan Svartliden samt malm från två gruvor i Finland bägge ägda av Dragon Mining. Malmen kommer från bland annat Jokisivu och Orivesi. I slutet på september 2014 hade gruvan tillsammans med anrikningsverket producerat över 10 ton guld.

Dragon Mining är en etablerad nordisk guldproducent med produktionscentra i både Sverige och Finland. Intäkterna från verksamheten används för att expandera bolaget ytterligare och finansiera prospektering och utveckling på fler platser i Norden. Företaget har de senaste tio åren varit Storumans kommuns största privata arbetsgivare och tillsammans med underleverantörer omsatt en halv miljard per år.

Dragon Mining är nyägare till ”Fäboliden Gold Project”, ett påbörjat gruvområde och guldfyndighet i Storumans kommun. Planen är att under 2016 börja bedriva gruvdrift på prov för att under 2017 starta upp fullskalig verksamhet. Den eventuella malm som bryts i Fäboliden kommer att anrikas i det befintliga anrikningsverket i Svartliden. Totalt beräknas gruvdriften behöva upp till 70 anställningar där 95 % av nyrekryteringarna beräknas kunna komma från regionen.

Rönnbäcken

I Rönnbäcken i Storumans kommun ligger en av världens största nickelfyndigheter. Fyndigheten är lokaliserad knappt 11 mil från Storuman och 4 mil från Tärnaby. Under 2005 fick företaget Nickel Mountain undersökningstillstånd och påbörjade då undersökningsarbete där företaget borrade i Vinberget, Rönnbäcksnäset och Sundsberget. Prospekteringarna renderade tre godkända koncessionstillstånd, varav det senaste utfärdades 2012.

Den nya gruvan beräknades öka sysselsättning om upp till 1000 arbetstillfällen under byggskedet och cirka 350 nya arbetstillfällen under drifttiden. Under våren 2015 beslutade dock projektören Nickel Mountain att stoppa investeringarna då företaget ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen blev för kostsam att genomföra. Den 17 november 2015 tog företaget beslutet att avveckla sin mineralverksamhet. Den 14 januari 2016 förvärvade mineralbolaget Archelon nickelprojektet. Bearbetningskoncessionerna för Rönnbäcken gäller till 2037.

Storuman Flourspar Project

Fluoritfyndigheten i Högland i Storumans kommun bedömds innehålla 27,8 miljoner ton malm. Fluorit kallas också flusspat och kalciumfluorid, ett mineral som används inom industrin som smältpunktssänkande i bland annat stål- och aluminiumframställning, i teflon och vid tillverkning av keramik. EU har bedömt att just fluorit är av strategisk betydelse för Europa, den är en så kallad ”kritisk metall”.

Tertiary Minerals är ett brittiskt prospekteringsbolag som äger utvinningsrätten till malmförekomsten vid Högland. Företaget har som målsättning att bli en strategisk och långsiktig leverantör av fluorit och vill operera i stabila och demokratiska länder med väl utbyggd infrastruktur. Något som bidragit till att företaget valt att etablera sig i Storuman där Tertiary Minerals har en prospekteringslicens som täcker en stor insättning av flusspat. Företaget uppskattas utvinna 31,8 miljoner ton flusspat i sina två skandinaviska projekt, Storuman i Sverige och Lassedalen i Norge.

Gruvan i Högland ligger på en bra plats med ett utmärkt läge nära till infrastruktur som gynnar transporten:

- I direkt anslutning till europaväg 12.

- 25 km från Storuman tätort och nya bulk- och järnvägsterminalen.

- Väg och järnväg knutna till Umeå hamn -240 km.

Barsele – en potentiell guldgruva

Barsele är ytterligare ett område i Storumans kommun som ligger längs med den så kallade guldlinjen. I jämförelse med tidigare nämnda Svartliden är guldfyndigheten större i Barsele, men har en lägre guldhalt. Prospekteringar i området har pågått sedan 1985 där den första fasen är avslutad och den andra är påbörjad. Innan en så kallad miljökonsekvensbeskrivning kan påbörjas måste fas två av prospekteringsarbetet avslutas.

Projektör för området är Agnico eagle, ett företag inriktat på mineralprospektering baserat i Kanada med verksamhet i Nordamerika och Norra Europa.

Läs mer om gruvprojekt i Storuman här 

Läs artikelseriens tre andra delar om bland annat LKAB, Boliden och SSAB här. 

/Alexandra Strömbäck och Oskar Ivarsson

18 Jan 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information