EU-kommissionen har presenterat 2017 års arbetsprogram

EU-kommissionen lanserade 25 oktober nästa års arbetsprogram, dvs vilka nya förslag som planeras initieras under 2017 och i vilken riktning unionen ska röra sig. I arbetsprogrammet för 2017 uppmärksammas 21 centrala initiativ inom bland annat EU efter Brexit, EU-budgeten efter 2020 och en social pelare som ska bidra till en bättre fungerande och mer rättvis arbetsmarknad och välfärdssystem i EU.

Syftet med arbetsprogrammet är att informera EU-institutioner och allmänheten om vilka frågor EU-kommissionen kommer att prioritera och planerade lagförslag under kommande år. Årets arbetsprogram fokuserar på ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum.

Arbetsprogrammet för 2017 bygger på Jean-Claude Junckers tio prioriteringar som presenterades 2014 med fokus jobb och tillväxten i Europa. I arbetsprogrammet beskriver EU-kommissionen hur de bland annat vill arbeta för ett förenklat och ett mer moderniserat CAP (Den gemensamma jordbrukspolitiken), en reviderad budget inom den fleråriga budgetramen (MFF) med fokus på resultat, samt ett påskyndande av initiativet ren energiinnovation i syfte att uppnå målen från klimatavtalet i Paris.

Bland de planerade förslagen finns även planer på hur EU ska gå vidare efter att Storbritannien lämnar EU, eurosamarbetets framtid och en social pelare. EU-kommissionen ska även presentera en EU-strategi för Syrien och planer på en europeisk försvarsfond.

Inom arbetsprogrammet föreslås även ett antal förändringar av redan befintlig lagstiftning, återtagande av lagförslag som inte längre fyller en funktion, samt de rättsakter som nu är inaktuella. Förslagen om förändringar är så kallade Refit-förslag som framtagits av EU-kommissionen för att undanröja onödig lagstiftning och på så sätt förenkla och reducera den administrativa bördan. En prioritet under årets arbetsprogram är även de 34 förslag från tidigare år som ännu inte har verkställts.

Arbetsprogrammet ska nu diskuteras mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna och skrivas ned i ett gemensamt uttalande i december.

 

EU-KOMMISSIONENS 21 FÖRSLAG FÖR 2017

1. Ungdomsinitiativ: Bland annat skapa en europeisk solidaritetskår som ska kunna rycka in vid katastrofer och nödfall.

2. Cirkulär ekonomi: En strategi för användande och återvinning av plast, regler för vattenkvalitet.

3. EU-budgeten efter 2020: Ett förslag på hur EU:s långtidsbudget ska se ut när den nuvarande löper ut.

4. Halvtidsöversyn av genomförandet av den digitala inre marknaden.

5. Energiunionen och hur den genomförs. Regler kring fordon med liten miljöpåverkan.

6. Ett lagpaket för inre marknaden.

7. Rättvisare skatteregler för företag, bland annat moms.

8. Genomförande av EU:s rymdstrategi om bland annat satellitkommunikation.

9. Halvtidsöversyn i arbetet med kapitalmarknadsunionen som ska underlätta finansiering för små- och medelstora företag.

10. En vitbok om framtiden för EU efter att Storbritannien lämnar och för eurosamarbetet.

11. En social pelare som handlar om att samarbeta på bland annat arbetsmarknader, sociala frågor och omsorg.

12. Nya frihandelsförhandlingar med Nya Zeeland, Chile och Australien och göra klart förhandlingarna med Japan. Nya handelsskydd mot bland annat kinesiskt stål.

13. Dataskydd för hantering av bland annat personuppgifter i EU-institutionerna.

14. Säkerhetunionen med samordning av regelverk kring pengatvätt, frysning av brottslingars tillgångar och ett nytt registreringssystem för medborgare från länder som reser passfritt till EU.

15. Halvtidsöversyn av arbetet på migrationsområdet med bland annat nya ”partnerskap” med länder utanför EU för att minska flyktingströmmarna.

16. En europeisk försvarsfond och riktlinjer för bättre upphandling av försvarsmateriel.

17. Genomförandet av EU:s globala strategi som fokuserar på att stärka den ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga motståndskraften i länderna runt EU.

18. EU-strategi för Syrien.

19. EU-strategi för samarbete med länder i Afrika.

20. Modernisering av så kallade genomförandeakter och delegerade akter.

21. Åtgärder för att se till att EU-lag bättre efterlevs och upprätthålls i medlemsländerna

 

Hela EU-kommissionens arbetsprogram för 2017

De 21 nya initiativen

De 18 förslagen som ska revideras inom det så kallade Refit-programmet

De 19 förslag som ska dras tillbaka

Junckers 10 prioriteringar

01 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information