EU:s strategi för hur Agenda 2030 ska genomföras

EU-kommissionens kommande steg mot en hållbar framtid presenterades i november. I meddelandena beskrivs hur tio prioriteringar för kommande år ska bidra till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och hur EU ska uppnå målen för hållbar utveckling i framtiden. Prioriteringarna omfattar hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv samt styrning både inom EU och globalt. EU-kommissionen har även lanserat ett förslag till ny utvecklingspolicy för att uppnå hållbar utveckling i Europa och världen, European Consensus on Development.

161214Agenda2030

EU-kommissionen har lanserat ett paket med tre dokument som ska ligga till grund för förhandlingar mellan medlemsländerna och EU-parlamentet. Det första beskriver hur tio prioriteringar för kommande år ska bidra till genomförandet av Agenda 2030. Det andra är ett förslag på ny utvecklingspolicy, som beskriver hur utvecklingssamarbetet ska bidra till detta genomförande. Det tredje föreslår hur ett nytt partnerskap mellan EU och AVS-länderna (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) ska ersätta Cotonou-avtalet efter år 2020.

Först presenterades kommande steg för en hållbar europeisk framtid
EU-kommissionens tio politiska prioriteringar bidrar till genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och hur EU ska uppnå målen för hållbar utveckling i framtiden. Huvudpunkterna i nästa steg för en hållbar europeisk framtid är:

- EU:s svar på Agenda 2030 med två arbetsspår:
För det första; integrera målen för hållbar utveckling i EU:s politiska ram och EU-kommissionens nuvarande prioriteringar. För det andra; inleda överläggningar om vidareutveckling av den långsiktiga visionen och sektorspolitikens inriktning efter år 2020.
- EU-kommissionen kommer att använda alla verktyg de har att tillgå för att se till att alla befintliga och nya bestämmelser beaktar de tre pelarna för hållbar utveckling: samhälle, miljö och ekonomi.
- EU-kommissionen kommer lansera en flerpartsplattform där berörda parter från allmänheten och den privata sektorn kan mötas. Plattformen kommer delta i uppföljningen och utbytet av bästa praxis om genomförande av målen för hållbar utveckling i alla sektorer.
- EU-kommissionen kommer att regelbundet rapportera om EU:s framsteg i genomförandet av Agenda 2030.

Sedan presenterades ett förslag för en ny europeisk konsensus för utveckling
En gemensam vision och ram för EU:s och medlemsstaternas utvecklingssamarbete i linje med Agenda 2030 presenterades här. Huvudpunkterna i ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling är:

- En återspegling av ett paradigmskifte i utvecklingssamarbetet inom ramen för Agenda 2030, ett svar på de allt mer komplexa och sammanlänkade utmaningar som världen står inför i dag.
- En gemensam vision och åtgärdsram för alla EU-institutioner och medlemsstater, med särskild tonvikt på övergripande drivkrafter bakom utveckling, såsom jämställdhet, ungdom, hållbar energi och klimatåtgärder, investeringar, migration och rörlighet.
- Arbeta för att öka EU:s utvecklingspolitiks trovärdighet, effektivitet och inverkan utgående från delad analys, gemensamma strategier, gemensam programplanering, gemensamma insatser och bättre rapportering.
- Det nya samförståndet bör utgöra en ram för all verksamhet inom EU:s och medlemsstaternas utvecklingspolitik. Ett exempel på den här strategin är den föreslagna externa investeringsplanen som ska använda offentligt utvecklingsbistånd för att mobilisera finansiering från andra källor i syfte att generera hållbar tillväxt för de fattigaste.

Ett förnyat partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
Även ett förnyat partnerskap med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet föreslogs för att skapa en ny hållbar fas av EU:s relationer med dessa länder efter att Cotonouavtalet löper ut år 2020.

- Ett nytt partnerskap bör bidra till att bygga upp fredliga, stabila, välstyrda, välmående och motståndskraftiga stater och samhällen både i vårt grannskap och på andra ställen i världen, och bidra till att uppnå den eftersträvade multilaterala regelbaserade ordningen för att ta itu med globala utmaningar.
- Målet är att enas med länderna i fråga om ett paraplyavtal som skulle åtföljas av skräddarsydda regionala partnerskap för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, som tar upp de särskilda regionala möjligheterna och utmaningarna.

Framstegen till en mer hållbar framtid
EU har varit en av förespråkarna för utvecklingen av Agenda 2030 och har genom aktivt arbete bidragit till detta. EU-kommissionen menar att milleniedeklarationen och millennieutvecklingsmålen, som löpte ut i slutet av 2015, har gjort ett enormt bidrag för att öka allmänhetens medvetenhet, ökad politisk vilja och mobilisera resurser för kampen för att utrota fattigdomen. Till exempel:

- den globala fattigdomen har halverats fem år före 2015 tidsram;
- 90 % av barnen i utvecklingsregioner går grundskola och
- skillnader mellan pojkar och flickor har minskat

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans sa ”Vi har gemensamt åtagit oss att genomföra FN:s Agenda 2030 och alla måste bidra och samarbeta för att det ska lyckas, även medlemsstaterna och samhället i övrigt.”.

Höga representanten och EU-kommissionens vice ordförande Frederica Mogherini sa ”I dag är vi mer sammanlänkade än någonsin tidigare, så när vi investerar i människor utanför våra gränser investerar vi också i Europa.”.

 

Läs hela EU-kommissionens meddelande om EU:s kommande steg för en hållbar europeisk framtid här.

Läs hela EU-kommissionens meddelande om förslag till nytt europeiskt konsensus för utveckling ”Vår värld, vår värdighet, vår framtid” här.

Läs mer i North Swedens tidigare inlägg om EU-kommissionens nya paket för energi- och klimatområdet här. 

Läs mer i North Swedens tidigare inlägg om exempel på EU:s investeringar i miljö och klimat här. 

14 Dec 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information