Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) öppnar för ny utlysning

EU-kommissionen beräknas öppna 2016 års CEF-utlysning  den 15 oktober. Enligt Trafikverket är denna utlysning mer begränsad jämfört med förra årets, CEF2015.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, finansierar projekt som bidrar till stärkandet av EU:s energi-, transport- och digitala infrastruktur. Enligt TEN-T förordningen ska fokus särskilt läggas på gränsöverskridande infrastruktur i syfte att öka samarbetet mellan länder och få till stånd en regelförenkling. Årets ansökningsomgång CEF2016, kommer inte att innehålla utlysningar inom området klassisk infrastruktur eller inom de horisontella åtgärderna SESAR, ITS, Motorways of the Sea (MoS).

Av intresse för svenska sökande är två prioriteringar inom områdena:

-       Tjänster för godstransporter

-       Åtgärder för att minska buller vid godstransport på järnväg

EU föreslår ett bidrag som uppgår till 20 miljoner EUR per område. Planerad deadline är januari 2017. Ansökningarna måste godkännas av respektive medlemsland och mer information om detta finns än så länge bara på Trafikverkets hemsida. 

Förutom denna utlysning har EU planer på att kombinera områdena energi och transport (Synergy call) i en ansökningsomgång inom CEF. Denna kommer att omfatta totalt 40 miljoner EUR och är den första utlysningen för av denna konstellation. Projekt som inkluderar testverksamhet prioriteras och publicering av denna utlysning kommer att ske i september 2016.

CEF-utlysning CEF2016

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

/Elin Engberg

20 Sep 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information