Nya regler för avfall inom cirkulär ekonomi

Ett av huvudtemana i paketet för cirkulär ekonomi är hur avfall av råvaror kan återanvändas. EU-kommissionen har lagt fram en förordning som kommer att göra det lättare att sälja organiska och avfallsbaserade gödselmedel på EU-marknaden. Detta kommer resultera i att avfallsmängden, energikonsumtionen och skadorna på miljön minskas.

Förslaget till förordning kommer nu att behandlas av Europaparlamentet och rådet. När förordningen väl har antagits kan den tillämpas direkt, utan att först behöva inkorporeras i EU-ländernas lagstiftning. En övergångsperiod har införts så att företag och myndigheter kan förbereda sig på de nya reglerna. I förordningen fastställs regler för hur biologiskt avfall kan ombildas till råvaror som i sin tur kan utnyttjas till att tillverka gödselprodukter. Där fastställs också säkerhets-, kvalitets- och märkningskrav som alla gödselprodukter måste uppfylla om de ska kunna säljas fritt i hela EU.

-          En mycket liten del av allt biologiskt avfall blir värdefulla gödselprodukter. Våra jordbrukare använder gödselmedel som tillverkas av importerade råvaror eller genom energiintensiva processer trots att vår industri skulle kunna återvinna näringsämnen ur det biologiska avfallet. Genom denna förordning förvandlas problem till möjligheter för jordbrukare och företag, Sade kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Detta initiativ ingår i det nya paketet för den cirkulära ekonomin för att hjälpa europeiska företag och konsumenter att använda resurser på ett mer hållbart sätt. För att uppnå en starkare cirkulär ekonomi kommer ekonomiskt stöd att vara tillgängligt inom EU:s struktur och investeringsfonder (ESIF) som omfattar 5,5 miljarder euro för avfallshantering. Ytterligare stöd kommer att ges från Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, på 650 miljoner euro.

För mer information 

Läs mer om de nya reglerna gällande organiska och avfallsbaserade gödselmedel

Läs mer om EU:s cirkulära ekonomi paket

 

/Aida Mehrazin  

30 Mar 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information