Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen har tittat på investeringarna åren 2007-2013 med en rapport för varje medlemsland. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

161019Utvärd.Sammanhållningspol.

Sammanhållningspolitiken 2007-2013 implementerades under en utmanande tid. Europa drabbades av en ekonomisk kris som begränsade offentliga investeringar och det var den första hela programperioden för många nyblivna medlemsländer i EU. Detta gjorde att sammanhållningspolitikens medel blev än mer värdefullt för tillväxt, skapandet av jobb, regional utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning mellan regioner.

Under perioden 2007-3013 investerades 346,5 miljarder euro i EU:s sammanhållningspolitik för att minska klyftor mellan regioner och för att främja en balanserad och hållbar utveckling. De främsta resultaten var arbetstillfällen och tillväxt, en miljon jobb skapades och den beräknade avkastningen förväntas uppnå nära en miljard euro extra i BNP till år 2023. Inkomsten i de fattigaste EU-regionerna har ökat och BNP per capita har i dessa områden gått upp från 60,5 % av EU-genomsnittet år 2007 till 62,7 % år 2010.

Genom utvärderingen har EU-kommissionen tagit fram ett antal punkter där de menar att sammanhållningspolitiken har haft en positiv påverkan för Europa:
1. Alla EU-länder gynnas. Alla regioner och länder i EU gynnas antingen via direkta investeringar och/eller genom indirekta effekter som till exempel ökad handel.
2. Stöd till företag. Ca120 000 nystartade företag och 400 000 små och medelstora företag har fått finansiellt stöd. EU:s finansiering till finansierings-instrument har ökat kraftigt från en miljard euro åren 2000-2006 till 11,5 miljarder euro åren 2007-2013 genom Europeiska regionala Utvecklingsfonden (ERDF/ERUF).
3. Transportnätverk och mobilitet. 4 900km väg har byggts varav 2 400km genom TEN-T nätverken. 1 500km TEN-T tågräls har byggts eller uppgraderats.
4. Miljö och klimat. Förbättrade sophanteringsstrategier har lett till mer återvunna sopor. Energieffektivitetsåtgärder i offentliga byggnader har minskat användningen av fossila bränslen som i sin tur minskat energikostnader och bidragit till att minska den globala uppvärmningen. 6 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten och 7 miljoner människor har fått tillgång till eller förbättrade reningsverk. Inom forskning och innovation har 94 955 forskningsprojekt och 33 556 samarbetsprojekt fått stöd.
5. Kultur och turism. Återuppbyggnad av kulturella platser, vilket leder till att nya regioner vaknar till liv på nytt.
6. Livskvalitén i städer. 29 miljarder euro, ungefär 11 % av Europeiska regionala Utvecklingsfondens budget har bidragit till urban utveckling och social infrastruktur som till exempel hälsa och utbildning.
7. Tillsammans möta gemensamma utmaningar. EU-finansiering för internationella och multiregionala program har resulterat i över 6 800 projekt i många olika områden och sektorer.
8. Lärdomar. EU:s investeringsprogram för 2014-2020 har en mer resultatorienterad design. Projekt måste nu ha tydligare mål, program kontrolleras mer noggrant vid start för att säkerställa väldefinierade mål, program måste rapportera resultat regelbundet, investeringar koncentreras på olika huvudteman och en bredare användning av finansiella instrument kommer uppmuntras mer aktivt.

Sammanhållnings- och regionalpolitikens främsta resultat i Sverige 2007-2013
- I snitt mellan åren 2008-2014 har ca 65 000 personer deltagit varje år. År 2012 deltog drygt 110 000 personer.
- Över 50 000 nya jobb beräknas ha skapats mellan åren 2007 – 2014.
- I små och medelstora företag uppskattas drygt 6 500 jobb ha skapats och 21 000 nystartade företag erhöll stöd.
- Ca 80km tågräls förbättrades och uppgraderades.
- Ungefär 60 000 personer fick tillgång till bredband.

”Siffrorna talar för sig själva. Jag anser att sammanhållningspolitiken är nödvändig och den kommer att vara lika viktig även efter 2020. Utvärderingen bidrar till en effektivare och verkningsfullare sammanhållningspolitik under 2014-2020 och åren därefter.” säger kommissionär Corina Cretu, ansvarig för regionalpolitik.

Läs mer om Sveriges främsta resultat här.

Läs hela Sveriges rapport här.

Läs mer om EU:s främsta resultat här.

/Anna Lundgren

19 Okt 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information