Fördjupningsforum NSPAOECD

I samband med lanseringen av OECD-rapporten för NSPA bjöd Northerly Sparsely Populated Areas, NSPA, in till ett fördjupningsforum i regi av North Sweden som genom Mikael Janson modererade förmiddagen som bjöd på ett antal framträdande talare med utrymme för dialog. Eftermiddagen ägnades åt diskussioner mellan företrädarna för NSPA. Syftet med forumet var att efter lanseringen av OECD-studien påbörja diskussionen om det efterföljande arbetet tillsammans i NSPA-nätverket. Hur kan regionerna och NSPA gå vidare med OECD-rapportens rekommendationer på bästa sätt? Hur kan rapporten användas för påverkan på EU:s regionalpolitik för framtiden med koppling till EU:s integrerade arktiska policy?  

Forumet samlade 80-tal personer och vände sig till politiker för de 14 nordligaste regionerna i norra Sverige, Finland och Norge inom nätverket för NSPA, men även fler ledande lokala och regionala företrädare och tjänstepersoner som vill fördjupa kunskapen om OECD-rapporten och bredda kunskapen om det som pågår i EU. Under dagen fick även deltagarna möjlighet att diskutera hur framtidens påverkansarbete gentemot EU kan formas. 

Inledande omvärldsbevakning av vad som händer i EU

lars
Lars Danielsson, Sveriges EU-ambassadör välkomnade deltagarna till den Svenska Representationen i Bryssel där forumet hölls 

Lars Danielsson, Ambassadör för Sveriges ständiga Representation i EU, välkomnade NSPA till Bryssel. Han inledde med att ta upp den osäkra situationen med ett mer splittrat EU med den aktuella frågan om Storbritanniens utträde ur EU, Brexit. Danielsson menade att detta kommer att påverka de framtida budgetförhandlingarna i och med att Storbritannien bidrar med 13 procent till EU:s budget och därmed hur EU i framtiden ska fördela sina resurser och då även till sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik.  

fabianOECD (2)
Fabian ZuleegEuropean Policy Center, gav ”State of Play” i EU med de stora kriser som är men också lite hopp för framtiden

För att ge en överblick om den politiska situationen i EU, var Fabian Zuleeg från tankesmedjan European Policy Center, EPC, inbjuden för att ge en nutidsanalys. Han började med att ge en inblick i de kommande fyra nationella val som under de kommande veckorna och månaderna hålls i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Italien. Med en ökande populism i Europa, så oroas många att valen kommer spegla tidigare val som Brexit och Trump och därmed öka den geopolitiska och ekonomiska osäkerheten i EU. Zuleeg menade att om inte politikerna kan berätta varför den europeiska integrationen fortsätter att vara en "win-win" för medlemsstaterna och deras medborgare, hotar en potentiell katastrof för framtiden europeiska gemenskap. Han ville dock sprida en glimt av hopp genom att hans tro var att 2017 kommer att bli ett bättre år, då allt fler kommer att vakna och vilja försvara demokratins grunder och allt det goda EU åstadkommit.

De regionala absoluta fördelarna kan utnyttjas bättre i NSPA

Nspa_liten2
Chris McDonald på OECD fördjupade kunskapen om OECD-studien och pekade på möjliga steg för att nu kunna omsätta den i praktisk handling i NSPA 

Chris McDonald, Policy Analyst, OECD fanns på plats för att ge mer information om resultaten från OECD-rapporten och menade att den regional tillväxtpotential ligger i att utnyttja sina absoluta fördelar bättre. Nyckelfrågan är hur regioner kan dra bättre nytta av förädling av sina råvaror, vilket gör att mer av det lönsamma värdeskapandet sker i regionerna. "Smart specialisering" är en bra metod för sådana ekonomier, förklarade McDonald.

OECD rekommenderar även att främja innovation i små och medelstora företag genom bland annat bidragsprogram och regionalt samarbete. Kommunikationen inom bredband måste byggas ut ytterligare för att förbättra tillgången till marknaderna. Bättre service och bättre fungerande arbetsmarknad kan uppnås genom att fokusera på ett begränsat antal distributörer, framförallt i mindre kommuner, som får ett större område att ansvara över.  

NSpagruppVN_liten
Några av deltagarna från Västerbotten och Norrbotten på NSPA-forumet

Några huvudpunkter som lyftes fram från Chris McDonald var behovet av mer och bättre samordning samt att den regionala nivån bör ha större inflytande på de nationella strategierna och regleringarna. 

  1. Mer samarbete och bättre samordning 

OECD rekommenderar ökat regionalt samarbete över gränserna och pekar på transport mellan öst och väst, ökad sysselsättning genom arbetskraftsrörlighet, finansiering och digitala offentliga tjänster. NSPA-nätverkets uppdrag är främst att påverka EU, men OECD anser att nätverket också kan användas för samordnade insatser mot de nationella myndigheterna. OECD föreslår ett närmare samarbete med organisationer såsom Nordiska Ministerrådet och att skapa ett arbetsprogram som syftar till att dela kunskap, harmonisera strategier och regleringar när så är lämpligt. 

  1. Regionala nivån bör ha större inflyttande 

OECD anser att samordning mellan nationella och regionala myndigheter är alltför svag, och att den regionala nivån bör ha större inflytande på många områden. McDonald poängterade att nationella strategier bör ta större hänsyn till lokala förhållanden och de faktiska behoven i NSPA-regionerna, inklusive när det gäller industriell utveckling, innovation, kompetens, transporter och digital infrastruktur och utformningen och genomförandet av offentliga tjänster. 

Därefter rekommenderade McDonald att NSPA ska ta fram en vision för vilka resultat man vill uppnå utifrån de rekommendationerna i OECD-rapporten och föra dialog med alla olika nivåer för att sedan ta fram en gemensam strategi för genomförande.  

Hur ser framtidens sammanhållningspolitik ut efter 2020? 

IMG_3133
Nicola de Michelis, kabinettschef hos ansvarig kommissionär för EU:s regionalpolitik ger läget om det hot som hela regionalpolitiken står inför och det positiva med initiativ som NSPA:s OECD-rapport 

Därefter var Nicola de Michelis, kanslichef för EU:s kommissionär med ansvar för regionalpolitik Corina Creţu, inbjuden för att berätta om framtidens sammanhållningspolitik i EU.  Han menade att EU:s rådande regionalpolitik med sina fonder och program kommer att se annorlunda ut i nästkommande programperiod och att de finns kritiska röster om sammanhållningspolitikens värde. Inte minst Sverige vill hålla ned budgeten och det är de regionala fonderna och programmen som då kommer att stryka på foten, men är viktigt att nu visa på deras betydelse och vikten av att alla regioner i hela Eu får del av dem. 

Det fanns ett starkt intresse från EU-kommissionen att föra en dialog om hur EU:s fonder kan förbättras och de Michelis menade att det var positivt att NSPA tagit fram denna rapport då det visar på de regionala skillnader och behov som finns i EU. Det ger möjlighet till en relevant diskussion om vikten av att inte ha en central politik som ser likadan ut för alla delar av Europa, utan anpassade regionala program. Han påpekade också att det är nu som det avgörs hur inriktningen kommer att se ut och gav några konkreta förslag på hur NSPA kan jobba med OECD-studien också på EU-nivå för att bidra till den diskussionen.

Arctic Stakeholder Forum kopplat till EU:s regionalpolitik

Alessia Clocchiatti, Policy Officer, DG Mare, EU-kommissionen berättade avslutningsvis om arbetet med EU:s gemensamma arktiska strategi och om Arctic Stakeholder Forum som NSPA-regionerna håller i för de arktiska regionerna i EU och under mars skall lämnas in till EU-kommissionen från NSPA:s sida tillsammans med att berörda länder och andra parter lämnar in sina förslag på hur EU:s stöd för den arktiska regionen ska se ut. Det kommer sedan att diskuteras på ett möte i Oulu i juni med ansvariga kommissionärer och utrikesministrar med flera. Denna process är en chans för EU-kommissionen att föra dialog med regionala representanter om hur EU:s framtida arktiska policy bör utformas.   

Alessia

Alessia Clocchiatti presenterar EU:s arktiska strategi och den pågående konsultationsprocessen inom det som kallas Arctic Stakeholder Forum som NSPA är en central del av

Vad ska EU satsa på i norra Sverige?

Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att diskutera den pågående konsultationen om Europiska Arktis och vad NSPA-regionerna vill gemensamt kommunicera att EU ska satsa på i regionerna. Därtill lyftes frågan om att inom hela NSPA ta fram en gemensam smart specialiseringsplattform och överlag diskuterades vägarna framåt för NSPA-nätverket utöver att varje region nu på hemmaplan sätter sig in i och börjar arbeta med de analyser och rekommendationer som OECD-studien ger.  

MikaelOECD

Dagens moderator, North Swedens Mikael Janson, kunde konstatera att det varit två intensiva dagar som bjudit på både EU:s utmaningar och regionernas möjligheter och att det är nu jobbet börjar.

Läs North Swedens nyhet om lanseringen av OECD-rapporten den 13 mars

/Mikael Janson och Martha Bahta

15 Mar 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information