Kiruna och Skellefteå besök i Bryssel

Politiska ledningen i Kiruna och Skellefteå besökte Bryssel 2016 för samtal med företrädare för EU:s institutioner om för regionen angelägna frågor.

Den 30 november-1 december 2016 besökte den politiska ledningen från Kiruna och Skellefteå med Kristina Zakrisson och Lorents Burman i spetsen Bryssel för samtal med företrädare för EU:s institutioner om för regionen angelägna frågor. 

skell
Delegation från Kiruna och Skellefteå utanför North Sweden i Bryssel 


Dialog med företrädare för EU:s institutioner

Besöket inleddes i Europaparlamentet för möte med Marita Ulvskog (Bl a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt ledamot i utskottet för internationell handel), Jytte Guteland (Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för rättsliga frågor) Olle Ludvigsson (Utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för industrifrågor, forskning och energi) och Anna Hedh (Bl a vice ordförande utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män), samtliga ledamöter i den socialdemokratiska gruppen. Jens Nilsson befann sig i Bratislava på konferens om social ekonomi och hade därför inte möjlighet att träffas. Ledamöterna berättade om aktuella frågor inom respektive portfölj och vidare om trots långa ledtider den utökade möjligheten Europaparlamentet har för utformande av EU-lagstiftningen samt pekade på vikten av lokaldebatt med EU-politiker och den roll politiken har för att föra ut EU-politiken på hemmaplan.  

Grupp EP
På besök hos socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet

Vid mötet med Leo Huberts, rådgivare till Pat Cox (samordnare för Skandinavien-Medelhavet stomnätskorridor) på EU-kommissionens DG MOVE kretsade diskussionerna kring EU:s politik inom transeuropeiska transportnätverken TEN-T och dess finansieringsmekanism CEF, färdplanen för utvärdering av halvtidsgenomförande av CEF-förordningen och även om den förestående revidering av förordningarna kommande år inför programperioden post 2020 och i synnerhet de delar med bäring på och relevans för transportplanering och utveckling av infrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten. Delegationen berättade om diskussionerna som förs med regeringen för byggnationer av samt om pågående CEF-projekt för såväl Malmbanan som för Norrbotniabanan.

EC
Lorents Burman (Skellefteå kommun), Leo Huberts (EU-kommissionen), Kristina Zakrisson (Kiruna kommun)

Delegationen besökte Sveriges ständiga representation i Bryssel för möte med Åsa Webber, vice ambassadör. Representationen är regeringens förlängda arm i Bryssel och dess uppdrag är att presentera regeringens politik som är förankrad i riksdagen och att driva EU i den riktning som är bra för Sverige och hon underströk vikten av att göra EU relevant och påvisa att EU-politiken har betydelse i vardagen på hemmaplan. Transportinfrastruktur, telekom och utbyggnad av bredband, sammanhållning, råvaror och hållbar utveckling diskuterades samt konsekvenserna av Brexit, en återkommande fråga på alla dagens möten.

skella
Möte med Åsa Webber, vice ambassadör på Sveriges ständiga representation i Bryssel 
 

Medverkan på Arctic Futures Symposium 

Besöket anordnade i anslutning till Arctic Futures Symposium, en mötesplats för aktörer verksamma inom den arktiska sfären runt om i världen. Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå och ordförande för Norrbotniabanegruppen, pekade på Botniska korridorens och Norrbotniabanans betydelse för regionen och att sammanlänka de nordligaste delarna av Europa med övriga delar av EU i de nya transportstråk som växer fram. Niklas Sirén, Kommunalråd i Kiruna, berättade om stadsflytten i en extrem miljö som en möjlighet att skapa en testbädd för hela Europa i att hitta och pröva nya bättre lösningar för ett hållbart samhälle. Huvudarrangör för Arctic Futures konferensen är International Polar Foundation. 2016 års konferens arrangerades i samverkan med NSPA-nätverket. 

Arctic symposium
Panelmedverkan på Arctic Futures Symposium
 

Interna överläggningar med North Sweden European Office 

Förmiddagen dag 2 tillägnades besök hos North Sweden, Norrbottens och Västerbottens Brysselkontor. Mikael Janson gav en övergripande presentation om verksamheten utifrån ägardirektiven såsom organisation och prioriterade områden för regional tillväxt, transportpolitik, innovationspolitik, miljö och kreativa näringar mm. Som exempel på aktuella frågor som bedrivs berättade Mikael om arbetet för utveckling av en Arktisk strategi för EU, Mona Mansour pekade på möjligheten för offentlig förvaltning, universitet samt industrin att medverka i åtaganden inom ramen för EIP Raw Materials och Tony Scully lyfte fram arbetet inom EIP Smart Cities.

NS
North Sweden presentation om arbetet vi bedriver för utveckling av EU:s politik för Arktis


Samtal med kommissionär Cecilia Malmström
 

Delegations besök avslutades hos kommissionär Cecilia Malmström med ansvar för Handelsportföljen. Kommissionären berättade om EU:s handelspolitik - en kompetens för EU - och berättade bland annat om att det för närvarande pågår förhandlingar om 19-20 handelsavtal exempelvis det om EGA som syftar till att underlätta handeln med miljövänliga produkter mellan EU och 16 länder runt om i världen, om överenskommelsen om konfliktmineraler som nåddes under hösten, om antidumpningsåtgärderna som antogs hösten 2016 för att reglera importen av stål, aluminium och keramik från Kina, samt avslutningsvis samspråkade med besöksgruppen från Kiruna och Skellefteå om tillståndet i unionen.

skellas
Hos kommissionär Cecilia Malmström 

North Sweden tackar Kiruna och Skellefteå för trevliga, givande och konstruktiva samtal under besöksdagarna i Bryssel och vi ser framemot fortsatt gott samarbete. 

/Mona Mansour

Läs mer om Arctic Futures konferensen

 

17 Jan 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information