North Sweden medverkar på FERRMED-konferens i EP

North Sweden European Office medverkade på FERRMEDs konferens "Key Corridors, main terminals and train features in the "Silk Road" railway network - Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge", den 8 november i Europaparlamentet. North Sweden lyfte fram möjligheterna på transportsystemet i norra Sverige på Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutterna och transportkorridorerna till Kina. 

Den 8 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala handelsrutter på de Eurasiatiska järnvägsförbindelserna. Micael Blomster, Senior Adviser Logistics, medverkade på North Sweden:s vägnar på sessionen ’Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasia’. 

Micael Blomster

Micael Blomster, Senior Adviser Logistics 

Micael lyfter i sin intervention "Asia-The Nordic: A new modern transport railway line via Finland" möjligheterna på korridoren Northern Axis-Sidenvägen d.v.s. från Övre Norrland via Kouvolas järnvägsterminal i Finland, Ryssland och Kazakstan till Xian i Kina.

Logistik, ofta förknippat med transport av varor, står inför stora förändringar. För fem år sedan startade trafiken av godstransporter via järnväg mellan Europa och Kina. Trafiken gick mellan Tyskland och över Polen/Brest till Kina. I starten gick det 4–5 tåg i månaden i båda riktningar. Idag rör det sig om 200 tåg per månad. Befraktningstiderna på den sydliga järnvägspassagen som går via Polen är ca 18 dagar jämfört med båt 45–60 dagar. Denna ökade trafikmängd har lett till stora ansträngningar inom godshanteringen. De nedre järnvägslederna via Polen har stora trafikproblem, stockningar och köer, dålig spårstandard som behöver omedelbara reparationer och nybyggen. Detta tar tid.

I Kouvola i Finland nära den ryska gränsen har en ny järnvägsterminal etablerats för godsförbindelser på tåg mellan Europa och Xian i Kina. Transporttiden via denna nordliga järnvägspassag blir därmed 10–12 dagar. Detta blir den snabbaste och kortaste transportväg mellan Kina och Europa. 

Podiet

Micael Blomster i session ’Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasia’ under ledning av Joan Amoros, President på FERRMED

En förkortad transporttid ger ekonomiska fördelar, kapitalet frigörs fortare p.g.a. den korta transporttiden och hela varuflödet förändras. Detta resulterar i kortare ledtider för säsongsvarorna, snabbare omlastningsterminaler och minskat behov av stora lager i Norden. När vi i Europa köper en säsongsvara i butiken, tillverkar Kina nästa säsongsvara. Säsongsvaror kan påfyllas snabbare i butiker och livsmedel kan effektivare skickas från producent i Norden till slutförbrukare, färskheten bibehålles. Exempelvis kan varor såsom fryst lax skickas från Narvik i Norge via Torneå-Haparanda-Kouvola till Shanghai på under 20 dagar. 

– De nya möjligheterna på järnvägen bör ses som ett komplement till sjöfarten och jämfört lastar ett tågset 41 st 40” fots containers och en båt 20 000 containers, säger Micael Blomster. 

Alla

Deltagare på FERRMED:s konferens den 8 november i Europaparlamentet 

The Belt and Road initiative d.v.s. the "Silk Road" är en utvecklingsplan genom vilket Kina ämnar boosta handeln samt stimulera ekonomiska tillväxten i Asien och bortanför. Initiativet omfattar utbyggnad av infrastrukturen för att koppla samman Kina med angränsande länder och globalt. Budgeten för satsningarna uppgår till $900 miljarder. Målsättningen är att överföra 25% av den europeiska exporten till järnväg pga. trängsel på hamnarna. 2014 kördes 308 tåg mellan Europa-Asien och 2016 uppgick siffran till 1777 tåg. Beräknat på antal TEU (20 fot container) var 2014 ungefär 25 000 st; 145 000 TEU år 2016 och beräknas för 2017 komma upp i drygt 250 000 TEU. Prognosen fram mot 2027 ligger på 636 000 TEU. Detta skulle betyda över 7000 tågset per år. Att jämföra med båt 2016 kördes ungefär 13 110 000 miljoner TEU. 

Detta ger goda indikationer om mängden som finns att transportera. Med tanke på trafikproblemen och flaskhalsarna på infrastrukturen på den sydliga järnvägspassagen skulle den nordliga järnvägspassagen vara oerhört konkurrenskraftig ur olika synvinklar. Vissa talar om att 1 miljon TEU kan passeras redan 2020 och Xian-Kouvola talar om 1000 tåg per år till 2027/30. De flesta tågseten är idag ca 600 meter långa och förhoppningen är upp till 3 kilometer långa tågset, såsom Pacific Traffic som kör kust till kust i USA. 

Kopplingarna Northern Axis i Norrbotten och Västerbotten med Sidenvägen

– Sverige har investerat och investerar i järnväg och Haparandabanan är en ny järnvägsbana. Nu finns skäl till att verkligen använda denna, samt att bygga färdigt resten av järnvägsnätet på den Botniska korridoren i norra Sverige, säger Micael Blomster. 

Haparanda/Torneå skulle kunna bli noden för den nordliga trafiken och även för hela Sverige och Norge. Ytor finns att kunna hantera långa tågset och spårvidden är desamma ända till Khorgoz i Kazakstan vilket minskar antalet omlastningar på vägen till och från Asien/Europa.

– Den 10 november 2017 avgick det första godståget från Kouvola till Kina. Haparanda/Torneå har ett verkligt guldläge att bli ett logistikscentrum för de norra landsdelarna i Sverige, Finland och Norge. Let's turn Europe upside down- In the North we do it, avslutar Micael. 

Utveckling av infrastrukturen i norra Sverige vilket även omfattar kopplingarna på Northern Axis-Sidenvägen är en prioriterad fråga för North Swedens huvudmannaorganisationer. I Region Västerbotten är det Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, som håller i frågorna. 

- Utöver de möjligheter som finns via Haparanda/Torneå skapas också goda förutsättningar för aktörer söder om Norrbotten och Narvik genom Kvarkenförbindelsen och de kopplingar via väg och järnväg som finns via Vasa och Seinäjoki. Intresse finns också på norsk sida för utvecklade öst-västliga transporter till och från såväl Ryssland som Kina bland annat hos aktörer i södra Nordland fylke och Tröndelag. För dessa blir möjligheterna till ett bra samspel mellan terminaler och väg-järnväg-färja av central betydelse, säger Mårten.

FERRMED

 

FERRMED anordnar årliga konferenser på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser och multimodalitet i EU och angränsande länder samt Kina. Konferenserna sammanför intressenter från EU:s institutioner, offentlig förvaltning och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling.

 

På konferensen den 8 november medverkade vice ordförande i Europaparlamentet, företrädare för EU-kommissionen DG MOVE, Kinas representation vid EU, Världsbanken, Europeiska investeringsbanken m fl. Konferensen tilldrog över 300 deltagare. 

Läs mer:

Konferensprogram: "Silk Road" railway network - Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge" 2017

North Sweden European Office:s medverkan på FERRMED:s konferens 2016

/Mona Mansour

15 Nov 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information