Ny överenskommelse om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

Den 9 november enades Europaparlamentet och ministerrådet efter långa förhandlingar om en förändring i regelverket angående EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Målet med de nya överenskommelserna är att EU ska lyckas uppnå en del av de mål man enades om i Parisavtalet genom att minska växthusgaser med minst 40 % innan 2030. 

Efter långa förhandlingar om EU-kommissionens förslag om en marknad för utsläppsrätter från juli 2015 har nu EU-parlamentet och ministerrådet nått en enad position. Handeln med utsläppsrätter skapar ett tak för koldioxidutsläppen genom att skapa ett marknadsbaserat handelssystem som reglerar klimatpåverkan. Huvuddelarna som beslutades inkluderar förändringar av systemet för att påskynda minskningen av utsläpp genom att stärka utsläppsmarknaden och reducera det nu rådande utbudsöverskottet av utsläppsrätter. Detta genom att öka priset på utsläppsrätterna från det tidigare priset på 8 euro för en utsläppsrätt för ett ton till 25–30 euro per ton. Andra förändringar i det uppdaterade regelverket innefattar ökad säkerhet för att ge den europeiska industrin bättre skydd mot eventuella koldioxidläckage samt stödjande mekanismer för att underlätta för industri och elsektorn att möta innovations och investeringsutmaningarna som finns vid en övergång till en ekonomi med mindre kolanvändning. 

EU-kommissionären för miljö, klimat och energi, Miguel Arias Cañete kommenterade förhandlingsresultatet såhär:

”Dagens förhandlingsresultat visar att Europeiska Unionen vänder sitt Paris åtagande och sina ambitioner till konkreta handlingar. Genom att införa nödvändig lagstiftning för att stärka EU:s system för utsläppsrätter och leverera våra klimatmål, leder Europa åter igen vägen i kampen mot klimatförändringarna. Denna lag kommer se till att EU:s utsläppsmarknad uppnår sitt syfte. ”

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs, North Sweden European Office

/Lovisa Jonsson

15 Nov 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information