Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

CXzc5QEWQAEhTVZ

Idag har alla medlemsländer uppfyllt 86 % av dessa förhandsvillkor, som enligt utvärderingen, visade sig vara en stark drivkraft för regionerna att genomföra reformerna. Till exempel har de förhandsvillkoren lett till att medlemsländerna förenkla lagar för små och medelstora företag, samtidigt som konstaderna för att starta eget företag har minskats. Lagstiftningen inom många politikområden – såsom arbetsmarknad, hälsovård och social inkludering – har förbättrats. Rapporten pekar också ut att viktiga framsteg har åstadkommits inom den digitala inre marknaden och reformering av offentliga förvaltningar i medlemsländer.

Den här rapporten visar att förhandsvillkoren har förbättrat ramvillkoren för EU:s budget, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Men vi har också förbättrat levnadsstandarden i hela EU och samtidigt skapat rätt förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Kommande steg
Rapporten demonstrerar dock att det fortfarande finns vissa utmaningar. Det kvarstår oklart om förhandsvillkoren bör anpassas efter behoven i medlemsländerna samt om hur vi ser till att de uppfylls under hela finansieringsperioden. De frågorna förblir ytterst relevanta och kommer att tas upp i diskussionerna om sammanhållningspolitik efter 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten här.

Läs mer om en ny online databas för sammanhållningspolitik här.

/Maria Sandberg

10 Apr 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information