Nytt sammarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna.”Technical Assistance and Information Exchange” (TAIEX) är ett sedan 20 år använt instrument för att förbättra implementeringen av EU:s politik och lagar på nationell nivå genom att dela kunskap och konkreta råd mellan nationella, lokala och regionala myndigheter med ansvar för genomförandet inom berört område. Nu vill EU-kommissionen applicera verktyget på klimat och miljöfrågan, Environmental Implementation Review (EIR), för att förebygga problem innan de uppstår genom att dela praktiska lösningar på konkreta problem. Målet med verktyget är ett slags kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljöpolitiken påpekar i pressmeddelandet från EU-kommissionen att miljöpolitiken endast kan genomföras väl om det finns tillräckligt med administrativ kompetens på alla nivåer såväl nationellt, lokalt och regionalt. Därför kommer nu TAIX-EIR PEER 2 PEER projektet att finansiera expertisutbyte, dvs att en expert kan resa till en myndighet i ett annat medlemsland för att förmedla råd och erfarenhet. Utbytet får vara mellan två och fem dagar. Studiebesök på mellan två och fem dagar till ett annat EU-lands myndighet eller institution av relevans kan även det finansieras, samt workshops anordnade av ett eller flera medlemsländer inom en viss institution.

Läs mer om TAIX-EIR PEER 2 PEER här.

/Lovisa Jonsson

09 Okt 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information