EFNS positon om CEF

Europaforum norra Sverige (EFNS) har antagit ett positionspapper om CEF. Positionen i sak innehåller det EFNS tidigare framfört men med en tydligare koppling till EU-kommissionens förslag och till Europaparlamentets förslag till betänkande.

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen förslaget om en ny CEF-förordning som ska gälla för tidperioden 2021-2027. Inför trepartssamtalen mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen, förbereder Rådet och Europaparlamentet egna förslag visavi EU-kommissionens. Europaparlamentet har påbörjat sitt arbete med att behandla EU-kommissionens förslag. Ansvariga rapportörer på transportutskottet och industriutskottet har förberett ett förslag till betänkande för första behandlingen. 

CEF transport

Europaforum norra Sverige (EFNS) har i sin tur antagit ett positionspapper om CEF. Positionen i sak innehåller det EFNS tidigare framfört men med en tydligare koppling till EU-kommissionens förslag och till Europaparlamentets förslag till betänkande.

Europaforum Norra Sveriges position i korthet

Europaforum Norra Sverige (EFNS) påpekar att regionerna i de fyra nordligaste länen i Sverige har ett transportsystem som behöver utvecklas i både nord-sydlig och öst-västliglig riktning. Utmaningen idag är att säkerställa anslutning till och från detta system. Det är motiverat med tanke på den stora volymen av varor som föds in i transportsystemet, främst järnvägssystemet, och som har stor inverkan på flödena på stomnätskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet. Förlängning av TEN-T:s stomnät är avgörande för utveckling av hela det europeiska transportsystemet.

EFNS synpunkter i korthet: 

1) Korridorförlängning 

- EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag att förlänga det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

- EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag att förlänga korridornätverket till norra Sverige och norra Finland. Korridornätet i Sverige sträcker sig idag till endast cirka 40% av järnvägsnätverket. Förlängningen innebär att Skandinavien-Medelhavskorridoren (ScanMed) kommer att anslutas till stomnätshamnarna Luleå i Sverige och Narvik i Norge. Ingen av dessa hamnar ingår för närvarande i korridornätet.

- EFNS välkomnar EU-kommissionens förslag att förlänga korridoren Nordsjön-Östersjön (NSB) från Helsingfors till norra Finland över Bottenviken till Luleå. 

- EFNS påminner om att EU-kommissionens förslag om att förlänga Skandinaviens-Medelhavskorridoren till norra Sverige och norra Norge omfattar det område som redan ingår i stomnätet och där studier och arbeten på olika sektioner och objekt är pågående. Förlängningen återspeglar framsteg som redan gjorts när det gäller att utveckla TEN-T:s stomnät, de europeiska samordnarnas arbetsplaner för korridorerna och de fördjupade samråden som förts av EU-kommissionen med Sverige och Finland och Norge.

- EFNS understryker att förlängning av ScanMed är avgörande för slutförande av TEN-T:s stomnät innan år 2030. Förlängningen medför att stora delar av transportinfrastrukturen i Sverige kommer att ingå  i korridorfora och andra konstellationer vilket möjliggör såväl utveckling som genomförande av ScanMed-korridoren.

- EFNS poängterar att förlängning av Skandinavien- Medelhavskorridoren och Nordsjön-Östersjökorridoren tillför fördelar för europeisk, nationell och regional utveckling ur flera perspektiv: Geopolitiskt, för Arktis då den föreslagna förlängningen förutsätter växande betydelse för den arktiska politiken, för en sammanhängande union och för samordning av systemplaneringen.

Map

2) Budgeten för CEF-Transport 

- EFNS stöder den fortsatta höga ambitionsnivån i budgeten för CEF-Transport vilket är avgörande för att uppnå de mål som fastställs i TEN-T-förordningen senast år 2030.

- EFNS välkomnar att bidrag fastställs som medfinansieringsformen från CEF-Transport. 

- EFNS välkomnar den tydligare fokuseringen på gränsöverskridande sektioner för vilka högre medfinansieringsnivå föreslås.

- EFNS välkomnar den fortsatt starka fokus på klassisk infrastruktur i CEF.

- EFNS välkomnar det nya initiativet om finansiering av CEF för civila- och militära transporter för att anpassa Europas transportnät till militära krav och för att förbättra den militära mobiliteten i EU.

Om Europaforum Norra Sverige (EFNS)

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Läs mer:

Europaforum Norra Sveriges positionspapper om CEF

Läs mer om EU-kommissionens förslag

Europaforum Norra Sverige antar positionspapper om EU:s framtida transportpolitik (22 februari 2018)

/Mona Mansour

12 Sep 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information