EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.    

I och med medlemsländernas överenskommelse om en förbättrad cirkulär ekonomi krävs med de nya reglerna att EU:s medlemsstater vidtar förebyggande åtgärder i syfte att återanvända och återvinna i stället för att deponera samt förbränna. Med deponering menas att det avfall som inte kan återvinnas läggs på ”deponi”, det vill säga soptippar. Exempelvis ökad källsortering och återvinning möjliggör en minskad deponering. Under de senaste två decennierna har många medlemsstater gradvis förbättrat sin avfallshantering i linje med EU: s avfallshierarki. År 1995 deponerades i genomsnitt 64 procent av kommunalt avfall i EU. År 2000 hade genomsnittet deponerat kommunalt avfall minskat till 55 procent medan genomsnittsnivån för återvinning var 25 procent. År 2016 sjönk deponering av hushållsavfall i EU som helhet till 24 procent, och återvinningen ökade till 46 procent. Idag kvarstår ändå utmaningar och stora skillnader mellan EU-länderna. År 2016 deponerade tio medlemsstater fortfarande över 50 procent av sitt hushållsavfall och sex av dem förbrände 40 procent eller mer.

EU-kommissionens förslag som fastställdes av EU:s medlemstater den 22 maj presenterar världens mest moderna klimatlagstiftning varvid man hoppas att andra länder världen över i framtiden kommer att följa EU:s exempel. EU-kommissionen satsar på att ytterligare minska miljöfarligt avfall i framtiden och målet för reduceringen av kommunalt avfall är därmed för år 2025, 55 procent, för år 2030, 60 procent samt år 2035, 65 procent. Gällande förpackningsavfall har man tillsammans med EU-medlemstaterna kommit överens om en ökning om återvinning över tid.

Vilka är de överenskomna klimatåtgärderna?

- Succesiv avveckling av deponering

Deponering hör inte hemma i en cirkulär ekonomi på grund av att processen förorenar vatten, mark och luft. Därför har medlemsländerna nu beslutat om att mängden kommunalt avfall som deponeras ska reduceras till 10 procent senast 2035.

- Mer användning av effektiva ekonomiska instrument

Den nya lagstiftningen förutsätter nya åtgärder till stöd för en förändrad avfallshantering varvid producenterna får en viktig roll när kraven på hela ansvarssystemet utvidgas. Senast 2024 kommer ett ansvarssystem inrättas som gäller för att förpackningar varvid enskilda producenter blir ansvariga för sina produkter när dessa blir avfall.

Ett konkurrenskraftigt EU tack vare hållbart tänkande

Efter att EU adresserade problemet med plastpåsar 2015 har EU:s medborgare minskat sin användning av plastpåsar med 72 procent enligt Eurobarometern. EU riktar sig därför numera mot den marina miljön som enligt forskning påverkats väldigt negativt av förekommande plast som förorenar den marina miljön och ökar halter mikroplast i exempelvis fisken som vi äter. Förslag om att reducera de 10 vanligaste plastförpackningarna som alltför ofta förekommer på stränder och i hav runt om i EU är därför på EU-kommissionens agenda. Engångsförpackningar kommer att avvecklas på marknaden senast 2030 då EU lagstiftat om att alla engångsplastförpackningar ska vara återvinningsbara vid det laget. 

Viktigt att tillägga är att EU-kommissionen inte ser på den föränderliga plastproduktionen som något negativt för EU:s inre marknad utan tvärtom. Företag kommer att få en konkurrensfördel tack vare en rad regler som kommer att dominera EU-marknaden för plastförpackningsproduktionen. Detta möjliggör exempelvis stordriftsfördelar och hållbar produktion på den globala marknaden. Europeiska företag kommer exempelvis att kunna säkerhetsställa en stabil leverans av högkvalitativt material genom att inrätta system för återanvändning. Jakten på hållbara lösningar kan i sin tur leda till teknologisk utveckling och ledning över globala konkurrenter.

EU-kommissionens föreslagna direktiv beräknas ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Exempelvis beräknas utsläpp motsvarande 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter att undvikas, liksom miljöskador som skulle kosta motsvarande 22 miljarder euro år 2030. Dessutom beräknas de föreslagna åtgärderna att spara konsumenterna 6,5 miljarder euro i det långa loppet.

För att reducera de 10 vanligaste plastförpackningarna föreslås:

- Plastförbud i vissa produkter där hållbara material kan införas i stället

- Sätta upp mål för medlemsländernas minskning av plastkonsumtion, exempelvis produkter såsom behållare och plastmuggar

- Fastställa förpliktelser för producenter såsom att täcka kostnader för avfallshantering och sanering samt att införa åtgårder som ökar medvetenheten hos konsumenter

- Införa samlingsmål där medlemsstaterna måste samla 90 procent av engångsplastflaskor senast 2025, till exempel genom system för återbetalning vid pantning

- Märkningskrav gällande bortskaffande av produkter och dess negativa miljöpåverkan

- Medlemstaterna inför medvetenhetsåtgärder i syfte att informera medborgare om negativa effekter av engångsprodukter och fiskeredskap samt om tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ

Vad händer nu?

EU-kommissionens förslag kommer nu att röstas om i EU-parlamentet och i ministerrådet. EU-kommissionen trycker på att se detta som en prioriterad fråga där resultat efterfrågas senast innan EU-valet i maj 2019. I syfte att markera att Världsmiljödagen går av stapeln den 5 juni kommer EU-kommissionen att inleda en kampanj för att öka medvetenheten om vilka val man har som konsument samt lyfta fram enskilda människors roll i kampen mot förorening av plast och marint avfall.

Läs mer om klimatåtgärderna som antagits av medlemsländerna.

Läs mer om EU-kommissionens förslag om att reducera de 10 vanligaste plastprodukterna.

/Julia Hanson

29 Maj 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information