”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att tycka till online

På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden gällande olika politiska frågor. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

En vitbok, är ett policydokument där EU-kommissionen sammanfattar idéer och ambitioner samt föreslår konkreta åtgärder i form av nya lagar för allmänheten och de lagstiftande EU-institutionerna, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet.

I konversationen om Europas framtid är det medborgarna som står i centrum. Detta då EU-kommissionen, med hjälp av sociala- och ekonomiska kommittén, sammankallat en panel bestående av 96 EU-medborgare till Bryssel den 5-6 maj i syfte att utarbeta en online-enkätundersökning som resulterat i samrådet. Från och med nu är det därmed möjligt att lämna in sin åsikt online om EU-kommissionens vitbok. Samrådet kommer att ligga ute till och med den 9 maj 2019. Därefter kommer EU-kommissionen att presentera en delrapport till medlemsstaterna om vitboken vid Europeiska rådets möte i december 2018. Samrådet online Europas framtid existerar parallellt som pågående medborgardialoger organiseras av EU-ländernas regeringar.

Gör din röst hört genom att läsa EU-kommissionens vitbok och tyck till genom att lämna en kommentar eller svara på samrådets enkät!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok (tillgänglig på svenska) om Europas framtid och lämna en kommentar här eller svara på hela samrådet här.

/Julia Hanson

14 Maj 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information