Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020. Sedan 2016 har 72 000 ungdomar i och utanför EU registrerat sig i Europeiska solidaritetskåren och numera deltar 7 000 ungdomar i solidaritetsverksamhet.

Projekten inom Europeiska solidaritetskåren kan exempelvis vara inom områden såsom miljö, utbildning, hälsa, sociala frågor och migration. Det krävs inga förkunskaper och projektperioden är mellan 2 till 12 månader. Man kan delta genom att jobba, praktisera, som lärling eller som volontär.  Det kan exempelvis handla om utbildning, hälsa, att motverka socialt utanförskap, dela ut mat, bygga tillfälliga bostäder, ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället, skydda miljön och förebygga naturkatastrofer. De deltagande ungdomarna uppmanas att arbeta efter solidaritetskårens mål och principer. Alla organisationer som deltar måste dessutom ansluta sig till kårens stadga som beskriver deras rättigheter och skyldigheter i alla faser av solidaritetsverksamheten.

Ungdomar mellan 18 och 30 år, både inom och utom Europa uppmanas att lämna in sina projektförslag till solidaritetskåren senast den 16 oktober. För projekt med grupper av volontärer, är den sista ansökningsdagen den 18 februari 2019.

– Genom denna nya ansökningsomgång inom Europeiska solidaritetskåren ger vi som vi lovat ungdomar fler möjligheter att delta i solidaritetsverksamhet. Europeiska solidaritetskåren, som finansieras via EU-budgeten, ger ungdomar de bästa förutsättningarna för att få och dela med sig av kunskaper och använda sin energi för det allmänna bästa, säger EU:s budget- och personalkommissionär Günther H. Oettinger.

Nytt för denna ansökningsomgång

Nytt för den här ansökningsomgången är att organisationer kan ha grupper av volontärer under ett korttidsprojekt. Det är inte endast organisationer som erbjuds detta, även ungdomar får möjlighet till det. Ungdomar kan söka finansiering genom att registrera på solidaritetskårens hemsida. Gruppen ska bestå av minst 5 personer och ska organisera en egen solidaritetsverksamhet.

Den 11 juni i år lade Kommissionen fram ett förslag om att Europeiska solidaritetskåren för perioden efter 2020 ska finansieras med 1,26 miljarder euro i syfte att 350 000 ungdomar ska ha möjlighet att delta i solidaritetsverksamhet.

– Solidaritet tillhör EU:s grundläggande värden. Ungdomar i EU har ofta visat prov på att de vill hjälpa människor i nöd. Genom att skapa de förutsättningar som behövs och ställa de nödvändiga medlen till förfogande för perioden 2018–2020 vill vi ge ungdomar ökade möjligheter att engagera sig, även genom att bilda egna grupper för frivilligarbete, och att komma med egna idéer för solidaritetsprojekt, säger EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics.

Läs mer på Europeiska solidaritetskårens hemsida

Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida Ny ansökningsomgång för projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Läs mer på Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor: Europeiska solidaritetskåren

/ Stina Skoglöf

12 Sep 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information