”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av European Policy Center (EPC) med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd”. I rapporten formuleras rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden och att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

NPE- rapporten ”Re-energising Europe”, som publicerades 2017, innehåller mer än 120 nationella och transnationella debatter som hållits av dialoggrupper de fem senaste åren. Syftet har varit att sammanfatta de viktigaste åtgärderna som måste vidtas av EU:s medlemsländer för att en omfattande win-win-deal som i framtiden kan överbrygga uppdelningar och klyftor mellan medlemsländerna. På grund av ofördelaktiga historiska erfarenheter, såsom en grekisk finanskris, Storbritanniens utträde ur EU och USA:s presidentval som resulterade i Donald Trump vid makten, och därmed växande utmaningar riskerar EU att bli mer regressivt, nationalistiskt, stängt och illiberalt. I rapporten diskuteras därför rådande utmaningar med den ekonomiska och sociala dimensionen, dimensionen med migration samt säkerhet. I rapporten läggs stor vikt på kapitlet ”den största utmaningen - det bestående hotet med auktoritär populism” där utmaningarna beskrivs samt efterföljande rekommendationer går att läsa.

Konferensen den 31 maj inleddes med att åhörarna fick svara på en ödesfråga om hur var och en uppfattar hur det står till med EU:s ”hälsotillstånd”. Janis A. Emmanouilidis, studierektor på Europeiskt politiskt center, presenterade NPE-rapporten och poängterade att det är viktigt att alla numera ställer sig frågan; var står vi idag i EU-samarbetet? Vad som hittills har blivit genomfört och vad som behöver göras härnäst är andra viktiga följdfrågor.

Karl-Heinz Lambertz, Regionskommitténs ordförande, tog därefter till orda och berättade hur han såg optimistiskt på EU:s samarbete och uppmanade till en större solidaritet gällande relationen mellan institutioner, beslutsfattare och medborgare.

- Vi måste övertala medborgare i hjärtat, själen och magen att EU kan göra skillnad. Medborgare behöver EU men vi får inte glömma att EU behöver medborgarna. EU måste genomsyras av ”bottom-up” i politiska processer där regioner har sitt att säga till om och där alla nivåer av styrning arbetar tillsammans, sade Karl-Heinz Lambertz.

Lambertz nämnde också den sociala pelaren, med vikten av utveckling av sociala värden, och att det är avgörande att medlemsländerna överväger ett seriöst budgetförslag i syfte att EU:s medlemsländer ska kunna uppnå en så kallad win-win-deal.

Och vad tyckte åhörarna om hur det står till med EU:s hälsotillstånd? En majoritet av åhörarna som därtill mestadels bestod av EU-tjänstemän av olika slag, svarade mer positivt än negativt om en lyckosam utveckling. Uppfattningen: ”EU må möta stora utmaningar just nu men kommer så småningom att ta sig igenom dem” var mest framträdande. En viktig fråga som därefter adresserades var problemet med att involvera resten av EU:s medborgare i debatten. Konsensus rådde i frågan att det är uppenbart att EU-tjänstemän är insatta i frågan och tänkbart även mer positivt inställda till EU varvid EU alltjämt fortfarande har den utmanade uppgiften att nå ut till sina medborgare.

Läs hela rapporten ”Re-energising Europe – A package deal for the EU27”.

Läs en kort sammanfattning av olika scenarios om hur EU ska formas, presenterade av EU-kommissionens vitbok, på vår hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok.

Läs om EU-kommissionens samråd på vår hemsida och delta i debatten genom att svara på EU-kommissionens samråd och därmed tycka till om vilken riktning EU bör ta i framtiden i olika politiska frågor.

/Julia Hanson 

04 Jun 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information