Skärpt lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (VMP) och medicinerat foder ska minska risken för antibiotikaresistens

Den 26 november skärptes lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel (VMP) som i sin tur reflekterar EU:s hälsoåtgärdsplan mot antibiotikaresistens (AMR). VMP kommer att stärka en ekonomisk livskraftig produktion av säkert medicinerat foder och därtill skydda klimatet samt säkra skyddet av djurs och människors hälsa och välfärd. 

Varje år uppskattas 33 000 personer dö i EU på grund av multiresistenta bakterier och infektioner och kvittot på dessa kostnader är 1,5 billion euro varje år. Den reviderade lagstiftningen om VMP innebär bland annat att EU länder måste rapportera såväl användningen av antibiotika såväl som importerade varor och djur från icke medlemsländer som kan vara vaccinerade med antibiotika. VMP ska anpassas till nutidens globala marknad och säkerställa en fortsatt god nivå rörande folkhälsa och djurhållning. Förändringarna i lagstiftningen förväntas därtill ge incitament för ökad innovation och forskning inom antibiotika och mediciner till djur. 

Den nya lagstiftningen för veterinärmedicinska läkemedel och medicinerat foder (VMP) sätter upp konkreta åtgärder för att bekämpa AMR genom tillhandahållandet av en modern, innovativ och passande rättsligt ramverk för veterinärmedicinska läkemedel. 

Åtgärderna som rör alla EU-medlemsstater inkluderar:

  • Ett förbud mot förebyggande användning av antibiotika i grupper av djur.
  • Ett förbud mot förebyggande användning av antimikrobiella medel via medicinerat foder.
  • Ett förstärkt förbud mot användning av antimikrobiella medel (utöver 2006 års förbud mot att använda antibiotika som tillväxtpromotorer i foder).
  • Möjligheten att reservera vissa antimikrobiella medel endast för människor.
  • Medlemsstaternas skyldighet att samla in uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella medel.
  • Vetenskapsbaserade gränsvärden för korskontaminering av foder med antimikrobiella medel.
  • Olika åtgärder som syftar till en försiktig och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel.

Krav på inrapportering av antibiotikaanvändning

Idag används antibiotika på en majoritet av djuren inom EU, enligt den senaste rapporten om joint inter-agency antimicrobial consumption and resistance analysis (JIACRA). I 2016 års rapport från World Animal Health Organization (OIE) granskades 130 olika länder, som visade att mer än 85 % av länderna inte har någon lagstiftning på det området. 

Uppgifterna om den faktiska användningen i EU är emellertid bristfällig vilket EU-kommissionen vill förbättra genom den nya lagstiftningen som inför kravet att alla medlemsländer ska rapportera in data om respektive lands antibiotikaanvändning. Den striktare lagstiftningen är inte avsett som ett handelshinder, utan som en gemensam kamp mot antibiotikaresistens. 

EU:s hälsoplan mot antibiotikaresistens (AMR)

Antibiotikaresistens är farligt eftersom antibiotika upphör att vara verksamt mot infektionssjukdomar som orsakas av bakterier. I juni 2017 antog EU-kommissionen den nya hälsoplanen mot antibiotikaresistens (AMR) som efterfrågats av medlemsländernas regeringschefer i Europeiska rådet. Huvudprioriteringarna för planen som slogs fast var att förbättra EU:s användning av antibiotika, främja forskning, utveckling och innovation samt att skapa en global agenda. Inom EU uppskattas resistensen orsaka 33 000 dödsfall varje år och kostar ca 1,5 billion euro varje år.

AMR kommer att ses över under första delen av 2019, när Rumänien övertar ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike, varvid uppdateringar inom det området följer. 

/Julia Hanson och Stina Skoglöf

Läs EU-kommissionens faktablad om VMP

Läs EU:s plan för hälsoåtgärder mot antibiotikaresistens 

18 Dec 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information