Sverige har EU:s mest hållbara demokrati enligt undersökning

Den tyska stiftelsen Bertelsmann har sammanställt hundratalet indikationer för att mäta demokrati och gott styre i EU- och OECD-länderna. Resultatet för 2018 visar en negativ trend i flera EU-länder. I 16 av 28 EU-länder har det, enligt Bertelsmanns index, skett en försämring när det kommer till demokrati. Stiftelsen säger att växande partipolarisering och tilltagande populistiska krafter är de bakomliggande orsakerna till den negativa trenden.

Bertelsmann Stiftung är en privat verksamhetsstiftelse som enbart finansierar projekt som de tror på och initierar till själva. Bertelsmanns partners är beslutsfattare inom det politiska, ekonomiska och sociala området, samt offentliga institutioner, forskningsorganisationer och andra fonder. De fokuserar särskilt på utbyte av idéer och erfarenheter över kulturella och nationella gränser.

Index som mäter hållbar styrning inom politik

En av Bertelsmanns partners är Sustainable Governance Indicators (SGI) vilket är en plattform som bygger på en gränsöverskridande undersökning av styrning som identifierar reformbehov i 41 EU- och OECD-länder. SGI samlar ett brett nätverk av experter som syftar till att förstå vad som bäst fungerar inom hållbar styrning. De förespråkar utbytet av bästa praxis genom att erbjuda full tillgång till deras dataset som möjliggör jämförelser - vilket skapar innovation kring styrning. Indexet kommer från en gränsöverskridande och jämförande undersökning som syftar till att identifiera och främja framgångar med effektiv utveckling av politiken. Genom tre pelare, demokrati, styrning och policyprestanda, undersöker SGI hur regeringar arbetar med hållbar utveckling.

De tre huvudkategorierna demokrati, gott styre och politiskt utfall i sammanställningen består av 136 enskilda kvantitativa och kvalitativa indikatorer som tillsammans enligt Bertelsmann ger en bild av graden av ett hållbart demokratiskt styre. Indikatorerna har poängsatts på en skala från ett till tio.

Demokrati mäter exempelvis pressfrihet, medborgerliga och politiska rättigheter, icke-diskriminering, tillgång till information, rättsstatlighet och valprocesser. Gott styre mäter den politiska beslutsprocessen och parlaments och regeringars organisering och möjlighet till ansvarsutkrävande. Politiskt utfall mäter hur väl länder tar hållbara politiska beslut inom ekonomi-, samhälls- och miljöfrågor. Här ingår indikatorer som graden av arbetslöshet, forskningssatsningar, statens ekonomi och utbildning.

Bottenresultat för Ungern och Polen

Polen och Ungern är länder som kritiserats av både EU och andra organisationer och sammanställningen som Bertelsmann har gjort går i linje med kritikerna. Ungern är det EU-land som ligger sämst till i kategorin demokrati. Även i kategorierna gott styre och politiskt utfall har Ungern rasat i rankning. Polen har gjort en dramatisk försämring då landet fallit från plats 5 till plats 27 i kategorin demokrati.

En ökande politisk polarisering, ett urholkande av demokratins institutioner och populism är sannolika orsaker till varför demokratin anses ha försämrats i Polen och Ungern.

Toppresultat för Sverige - trots försämring

I sammanställningen, som är indelad i de tre huvudkategorierna demokrati, gott styre och politiskt utfall, ligger Sverige i topp i alla tre kategorier trots ett litet tapp jämfört med en tidigare undersökning från 2014. Det beskrivs att det svenska systemet är kapabelt att anpassa och återuppfinna sig och i rapporten beröms den svenska regeringens arbete och hantering av den ekonomiska krisen, samtidigt som integration och arbetslöshet bedöms vara Sveriges stora utmaningar.

Här kan du läsa rapporten

/Michaela Wikdahl

29 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information