Transporter i Arktis

Transporter i Arktis och den nordliga dimensionen på agendan i Bryssel under november. 

En rad seminarier och diskussionsforum har under november anordnats i Bryssel i vilka North Sweden och norra Sverige medverkat för att belysa potentialen i transportsystemet i norra Sverige även vad gäller de framväxande handelsvägarna mellan Europa och Asien.

Northern Dimension Future Forum on Transport: Emerging trade routes between Europe and Asia

Den 20 november anordnade institutet för den Nordliga dimensionen en heldagsövning om framväxande handelsvägar mellan Europa och Asien och Kinas Belt and Road-initiativets (BRI) påverkan på norra Europa. BRI, den av Ryssland ledda Eurasiatiska ekonomiska unionen samt EU:s visioner om förbindelser med Asien strävar efter att utveckla effektiva och kompatibla handelsvägar mellan Europa och Asien. ND menar att synergier mellan dessa initiativ är avgörande för att säkerställa en hållbar utveckling av anslutningar som gynnar alla parter.

Northern dimension ljusare

Paneldiskussion med medverkan av EU:s arktiska ambassadör Marie-Anne Coninsx, Magda Kopczynska, direktör EU-kommissionen DG MOVE m fl på Northern Dimension Future Forum on Transport

Den nordliga dimensionen (ND) är ett mellanstatligt samarbete som inleddes 1999 och förnyades 2006, mellan EU, Ryssland, Norge och Island. Vitryssland deltar i praktiskt samarbete och USA och Kanada har observatörsstatus. ND-politiken syftar till att stödja stabilitet och hållbar utveckling i regionen genom samarbete inom områdena kärnsäkerhet, transport, logistik, miljö, energi, forskning m fl. ND framtida forum anordnas av institutet för den nordliga dimensionen och fokuserar på frågor, trender och utmaningar som kommer att forma den framtida utvecklingen i hela ND-området. De fungerar som kunskapsutbyte och plattformar för brainstorming med forskare, NGOs industrin och politiken. 

FERRMED Conference: Second Eurasian Connectivity and Industrial Cooperation forum - Making today’s freight transport system work for business

Den 21-22 november anordnade FERRMED ett forum om eurasiatiska järnvägsförbindelser och industriellt samarbete med utgångspunkt i Belt and Road-initiativet (BRI) och nya utmaningar som uppkommer som har bäring på globala logistikkedjor och infrastruktur. Företrädare och experter från institutioner, sammanslutningar och industrin presenterade pågående satsningar för att förbättra transportsystemet i EU och i andra länder i Asien.

Mona FERRMED2

Mona Mansour på FERRMED-konferensen- session "Complementary Trans-Eurasian routes"

Panel

Rakhmetolla Kudaibergenov, Joan Amoros, Mona Mansour och Micael Blomster medverkan på FERRMED-konferensen- session "Complementary Trans-Eurasian routes"

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, och Micael Blomster, Authorized Consultant/ Kouvola Terminal, medverkade i sessionen "Complementary Trans-Eurasian routes". Mona berättade om behov och potentialer i transportsystemet i norra Sverige utifrån de stora mängder gods som regionen föder in i det europeiska transportnätet, om EU-kommissionens förslag om förlängning av korridornätet och de möjligheter det medför för att påskynda genomförande av prioriterade infrastruktursatsningar och även kopplat till satsningar på Northern Axis-BRI. Micael Blomster berättade om pågående aktiviteter mellan norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt Kouvola terminal för att tillgodose industrins behov av och växande efterfrågan på handelsrutten Northern Axis-BRI. Övriga medverkande i sessionen var Rakhmetolla Kudaibergenov, generalsekreterare för "Trans-Caspian International Transport Route" och Magdalena Ryszko, Main Specialist, PKP LHS i Polen.

FERRMED konferens

FERRMED konferens Europaparlamentet

FERRMED-konferensen den 21-22 november i Bryssel 

Slutsatserna av FERRMED-konferensen under dag 1 sammanställdes i en FERRMED-deklaration som presenterades i Europaparlamentet den 22 november för parlamentsledamöter och andra nyckelpersoner däribland Elisabeth Werner direktör på DG MOVE, samt för företrädare för European Railway Agency, Chinas Railway Corporation m fl. Boguslaw Liberadski, vice-ordförande för Europaparlamentet höll ett slutanförande. FERRMED forumet kommer framöver att hållas två gånger per år. Syftet är att utveckla riktlinjer och andra främjande åtgärder för att bidra till att uppnå målen i både BRI-initiativet och EU:s politik för hållbara eurasiatiska förbindelser. FERRMED tillsammans med associerade och andra partners kommer etablera multisektoriella arbetsgrupper för att driva på anpassningar i järnvägsnätet i TEN-T främst på stomnätet för bl längre tåg från 740 m till 1500 m, förlängning av spårvidden, främjande av strategiska logistikhubbar för smart och grön stadslogistik mm. Forumet bygger på slutsatserna från det 20:e toppmötet mellan EU och Kina i Peking vars gemensamma uttalande välkomnats av FERRMED, samt är i linje med Europaparlamentets resolution (september 2018) om relationen mellan EU och Kina. FERRMED arbetar nu med att välja ut och utveckla strategiska trans-Eurasiska terminaler i EU, Ryssland, Kazakstan och Kina för att skapa förutsättningar som möjliggör anslutning av långa och effektiva tåg. 

FERRMED är en ideell multisektoriell förening som grundats 2004 av den privata sektorn i syfte att förbättra godstransporter på järnväg och stärka konkurrenskraften för den europeiska industrin. FERRMED främjar genomförandet av gemensamma tekniska järnvägsnormer, de så kallade "FERRMED-standarderna" för en fullständig FERRMED korridorprestanda för frakt på de viktigaste delarna av TEN-T:s stomnät.

Arctic Futures Symposium

Den 28 november anordnade International Polar Institute i samarbete med North Sweden och andra partners, det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel. Från norra Sverige medverkade Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, på sessionen "Connecting the Arctic: Transport and Logistics". Mårten lyfte fram behov och potentialer i transportsystemet i norra Sverige kopplat till regional ekonomisk tillväxt, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Mårten

Mårten Edberg på Arctic Futures Symposium, session "Connecting the Arctic: Transport and Logistics"

Mårten berättade om Norra Sveriges arbete för att utveckla transportsystemet inom EU:s transportpolitik för TEN-T och det goda samarbetet med North Sweden, EU-kommissionen DG MOVE och korridorsamordnarna Pat Cox, Catherine Trautmann och Brian Simpson. 

Presentationer:

FERRMED

Mona Mansour, North Sweden

Micael Blomster, Kouvola Terminal

Alla presentationer på FERRMED-konferensen hittar du här

Northern Dimension Future Forum on Transport

Presentationerna publiceras när de är tillgängliga.

/Mona Mansour

05 Dec 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information