EU Green Week – en vecka tillägnad hållbar miljö

EU Green Week anordnas den 13–17 maj på flera håll i EU med slutspurt i Bryssel och innefattar en rad olika evenemang med hållbar miljö som övergripande tema. Evenemanget arrangeras av EU-kommissionen vars strävan är att engagera medborgare, företag och experter för att anpassa miljölagstiftning till olika länder och regioner då dess förutsättningar i stor utsträckning ser olika ut. Som verktyg för att underlätta detta har EU utformat undersökningen Environmental Implementation review (EIR) vars andra upplaga som kommer att sätta agendan för EU Green Week 2019 förväntas offentliggöras senare i vår.

EU Green Week anordnas den 13–17 maj där årets tema handlar om miljölagstiftning samt dess implementering runtom bland EU:s medlemsländer. Evenemangen kommer att äga rum i ett flertal olika medlemsländer där EU Green Weeks tre sista dagar avslutas med konferens i Bryssel. Konferensen innehåller ett fullspäckat schema som inkluderar ett brett spann av ämnen, såsom hur klimatförändringar påverkar sportevenemang till hur nästa EU-parlament bör arbeta med hållbara miljöutmaningar.

Inom ramen för evenemangets generella tema hållbar miljö kommer 2019 års EU Green Week mer specifikt att handla om miljölagstiftning och dess implementering. Miljölagar kan förbättra luftkvalitét, skydda miljön, uppmuntra till återvinning och säker hantering av avfall, men för att lagarna egentligen ska göra någon skillnad måste de även implementeras på rätt sätt.

Verktyget EIR ska underlätta för EU:s miljölagsimplementering

EU-kommissionen offentliggjorde Environmental Implementation review (EIR) redan 2016 som fungerar som ett verktyg för att bidra till att förbättra fördelarna med EU:s miljölagstiftning och politik för företag och medborgare genom bättre genomförande. EIR syftar till att ta itu med orsakerna till genomförandeutmaningar och hitta lösningar på dessa i ett tidigt skede innan de når överträdelser. Vid utformandet av EIR tog EU-kommissionen in information från experter och medlemsländer då implementeringsutmaningarna kan vara av komplex och regionbaserad karaktär där det är viktigt att belysa skillnader och det är en process som fortgår kontinuerligt.

EU-kommissionens andra upplaga av EIR kommer att presenteras senare under mars 2019 vilket således kommer att sätta agendan för EU Green Week 2019 där den kommer att presenteras och diskuteras mellan olika relevanta aktörer. 

Frågor som kommer att lyftas under evenemanget är bland annat om miljölagstiftning verkligen spelar någon roll? Hur kan de implementeras till fördel för medborgarna? Hur ser en lyckad implementering ut?

Olika delar av EU Green Week kommer att sändas via livestream, bland annat veckans inledningsanförande i Warszawa och slutkonferensen i Bryssel.

Läs mer om EU Green Week 2019 och deltaganderegistrering.

Läs mer om utvärderingen Environmental Implementation review. 

/Hannes Wigerfelt

11 Mar 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information