EU-kommissionen utlyser ansökningsomgång för CEF-transport

EU-kommissionen har publicerat den andra ansökningsomgången 2019 för Connecting Europe Facility (CEF) och avsätter 1,4 miljarder euro för att stötta projekt inom utvecklingen för hållbar transportinfrastruktur inom det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Sista ansökningsdagen är den 26 februari 2020.

EU-kommissionen har via genomförandeorganisationen för Innovation och nätverk (INEA) släppt årets andra utlysning för CEF- transports fleråriga arbetsprogram (CEF2019MAP).  Den totala budgeten för utlysningen ligger på 1,4 miljarder euro och syftar  till att bygga saknade förbindelserpå transportsystemet , samtidigt som de fokuserar på att stödja hållbara transportsätt. I samband med utlysningen kommer INEA anordna ett särskilt informationstillfälle den 7 november 2019 för att informera om ansökningsomgången.

Vilka projekt är berättigade för finansieringen?

Utlysningen stödjer ett flertal prioriteringar inom CEF2019MAP för budgetperioden 2014-2019. Ansökan är uppdelat i två delar där 650 miljoner euro är reserverade för de 15 EU-länder som är stödberättigade från sammanhållningsfonden och750 miljoner euro är tillgängliga för samtliga EU-medlemsländer. . De prioriterade områdena är följande:

 • Åtgärder mot flaskhalsar, ökning av interoperabiliteten och förbättring av gränsöverskridande sektioner, totalt 500 miljoner euro
 • ERTMS ombordsystem, totalt 50 miljoner euro
 • Säkra långsiktigt hållbara och effektiva transporter, totalt 20 miljoner euro
 • ITS (Intelligenta transportsystem och tjänster för vägnätet), totalt 20 miljoner euro
 • SESAR (Intelligenta system för luftfarten), totalt 20 miljoner euro
 • Optimering av integration och sammankoppling av transportnoder, totalt 110 miljoner euro
 • Motorways of the Sea, 30 miljoner euro
 • CEF – Sammanhållningsländer totalt 650 miljoner euro

Vem kan ansöka?

 Sökande kan vara:

 • En eller flera medlemsstater
 • Eller med den eller de berörda medlemsstaternas samtycke, internationella organisationer, offentliga och privata företag eller organ som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Sista dag för ansökan

Den sista dagen för ansökan är den 26 februari 2020. Observera att de som söker måste ha ett giltigt EU-login.

 • Tidplanen för ansökningar med svenska partners är:
 • Dem 2 december 2019: Projekt-pm lämnas till CEF-sekretariatet vid Trafikverket i Sverige.
 • Den 20 januari 2020: Slutlig och komplett ansökan lämnas till CEF-sekretariatet vid Trafikverket.
 • Den 26 februari 2020: Sista ansökningsdag till INEA (kl. 17.00)

Projekt-pm och slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet (CEF.sekretariatet@trafikverket.se) med kopia till Per Olof Lingwall (per-olof.lingwall@trafikverket.se

Bakgrund

CEF Transport-programmet är EU: s viktigaste finansieringsinstrument för utveckling av högpresterande, hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät, med fokus på de nio stomnätskorridorerna. En av stomnätskorridorerna är Scandinavian – Mediterranean (ScanMed) som föreslås enligt CEF2 att förlängastill norra Sverige. . CEF-transport skall bidra till EU:s övergång till smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet till exempel genom inrättande av ett europeiskt nätverk för laddningsinfrastruktur för alternativa bränslen. EU-kommissionen beräknar att slutförande av TEN-T:s stomnät  2030 kommer att generera 7,5 miljoner arbetsår mellan 2017 och 2030 och en ytterligare BNP-ökning med 1,6% i Unionen år 2030.

För mer information om utlysningen och ansökan se här

Kommande utlysningar

 • 2019 CEF Transport Blending Facility call.

För närvarande förbereds 2019 CEF Transport Blending Facility call. Denna utlysning är inriktad mot alternativa bränslen och ERTMS fordonsutrustning. Utlysningen förutsätter lånefinansiering (EIB eller andra banker). Det kommer att vara en utlysning med möjlighet att söka löpande och utvärdering varje kvartal till mars 2021. Ytterligare information finns på  INEA:s hemsida

 • CEF-utlysningar 2020

Ytterligare en CEF-utlysning inom ramen för den liggande budgetperioden planeras under 2020, troligen nästa höst. Storleken på denna utlysning inom liggande budgetperiod (CEF2020) är starkt beroende av eventuellt återflöde.

 • Utlysning inom den nya CEF-budgeten

Den första utlysningen inom ramen för den nya CEF budgeten kommer troligen under våren 2022 och kan förväntas vara omfattande.

Läs mer om North Swedens arbete med transportpolitik här

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affaris, North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

/Linnea Andersson

 

 

 

22 Okt 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information