EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

LIFE ska hjälpa EU att nå klimatmål

I syfte att uppnå en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid för EU:s medborgare, satsar Juncker-kommissionen på att skydda miljön och klimatet. Detta görs genom att öka finansieringen för EU:s klimatprogram LIFE och integrera klimataktioner i alla EU:s större finansieringsprogram som i kommande budgetperiod kommer att uppmanas till synergier dem emellan. Detta kommer vara en viktig del i hur EU ska möta de mål de gått med på i Parisavtalet, samt FN:s globala hållbarhetsmål. LIFE-programmets nya budget är ett av de förslag för EU-finansierade program där EU-kommissionen har föreslagit den högsta proportionella ökningen för perioden 2021–2027. Kommissionen har också föreslagit att minst 25% av EU:s utgifter hos alla övriga EU-finansierade program, ska bidra till att nå klimatmålen.

Fokus under nya LIFE-programmet 2021–2027:

Fortsatt stöd för övergången till cirkulär ekonomi och ökat stöd till förhindrande av klimatförändringar: detta inkluderar finansiering som ska hjälpa EU:s långsiktiga strategi om att bygga en välmående, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050. Aktioner ska stödja en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi, skydda och förbättra kvalitén på EU:s luft och vatten, implementera EU:s 2030 energi- och klimatpolicys för att möta EU:s åtaganden under Parisavtalet.
Ett ökat fokus på att stödja övergången till ren energi: Ett nytt specifikt delprogram som ska stimulera investeringar och stötta aktiviteter med fokus på energieffektivitet och förnybar energi, speciellt mot och europeiska sektorer och regioner ligger efter i övergången till ren energi.
- Ett ökat fokus på naturen och biologiska mångfalden:  I den här traditionella delen av LIFE-programmet inrättas en ny del för strategiska naturprojekt för alla EU-länder. Den kommer att säkerställa att målen på områdena natur och biologisk mångfald integreras i andra politikområden och finansieringsprogram, vilket kommer att öka enhetligheten mellan olika sektorer. 
Ett enkelt och flexibelt angreppssätt: ökat fokus på att utveckla och implementera innovativa sätt att reagera på miljö- och klimatutmaningar.

Den preliminära politiska överenskommelsen som fattades den 12 mars ska nu formellt godkännas av Europaparlamentet och Ministerrådet. Budgetaspekterna och tillhörande gemensamma bestämmelser för det framtida Life-programmet omfattas av den särskilda överenskommelsen om EU:s nästa långtidsbudget.

Läs mer om LIFE i nya budgetperioden.

/Clara Lundén

18 Mar 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information