EU-kommissionens senaste tidskrift Panorama: viktigt med fortsatt stöd till regional utveckling i specifika geografier 2021–2027

I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog. 

EU-kommissionens tidskrift Panorama behandlar en rad olika ämnen såsom urbana utmaningar samt kulturella och industriella övergångar. Förs fram i tidskriften görs även regioner som är drabbade av klimatmässiga demografiska utmaningar samt seminariet som ägde rum under European Week of Regions and Cities, med fokus på specifika geografier, där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog 2018. Enligt EU-kommissionen bör sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis spela en central roll för perioden 2021–2027 i syfte att stödja öar och glesbefolkade områden. För framtiden bör regler utformas med målet att skapa en flexibel och enkel miljö för att tillgodose de behov som områden med specifika geografiska särdrag behöver. Några konkreta förslag som föreslås är bland annat att bistå dessa regioner med integrerade geografiska investeringar, underlättande för kommunstyrd utveckling, finansiella bidrag till innovation eller att lyfta fram projekt i områdena. 

Det integrerade tillvägagångssättet blir alltmer viktigt och insatser därom kan ha stor påverkan vid fokus på skilda men fortfarande sammanlänkade sektorer i samhället. Utbyte av kunskap och praxis mellan olika geografiska områden med liknande förutsättningar kan underlätta och möjliggöra integrerade geografiska strategier och finansiell hjälp. Vidare spelar samarbeten kring makro-regionala strategier på EU-nivå en viktig roll då många av områdena med geografiska särdrag befinner sig på nationsgränser där ett samordnat närmande kan skapa mervärde. 

Läs Panorama här och avsnittet om specifika geografier från sida 18

Läs vår tidigare nyhet om EU- kommissionens analys om specifika geografier

Läs om seminariet med fokus på ovanstående analys under EWRC där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog

/Julia Hanson

30 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information