Europeiska Klimatbyrån: EU gör inte tillräckligt för att nå målet om klimatneutralitet 2050

Tillträdande ordförande för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, vill att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050 vilket sätter press på alla EU-medlemsländers klimat- och energipolitik. Europeiska Klimatbyrån, EEA, menar att länderna i dagsläget inte gör tillräckligt för att uppnå 2050 års klimatmål.

EU är idag världens tredje största utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA. Samtidigt siktar EU-kommissionen på att EU ska leda den globala klimatomställningen. För att säkerställa detta har EU satt upp klimatmål gällande växthusgasutsläpp, förnybar energi samt energieffektivitet. 

EU:s klimatmål för minskade växthusgasutsläpp för år 2020 innebär en minskning med 20% jämfört med 1990 års nivåer medan det för 2030 innebär en minskning med 40%. EU:s mål för 2050 är att ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. EU-kommissionen menar att EU ska uppnå målet dels genom en reducering av växthusgasutsläpp med mellan 80-95% från 1990 års växthusgasnivåer och dels genom ny grön teknologi som i större utsträckning möjliggör koldioxidlagring. På så vis kan EU bli klimatneutrala eller till och med ha negativa utsläpp där koldioxidsänkor i form av exempelvis skogsbruk bidrar till att binda mer koldioxid än som släpps ut. 

Beräkningarna kommer från den rapport som Europeiska Klimatbyrån, EEA, årligen publicerar. Den baseras på de inrapporteringar alla EU-länder gör till EU varje år gällande utsläpp och energianvändning. EEA sammanställer informationen och visar på trender i det europeiska klimatarbetet kopplat till klimat- och energimålen. Den senaste rapporten gavs ut 31 oktober i år. 

För klimatmålet för reducering av växthusgaser till 2020 ser det bra ut i ett europeiskt perspektiv och målet ser ut att uppfyllas med viss marginal. För samma mål för 2030 är Sverige, Grekland och Portugal enligt EEA de enda EU-medlemsstaterna som i dagsläget beräknas hålla sig under utsläppsgränsen. För resten av EU beräknas växthusgasutsläppen överstiga respektive lands utsläppsandelar. 

Sammanfattningsvis slår EEA fast i sin rapport att medlemsstaternas ansträngningar i nuläget inte är tillräckliga för att uppnå de klimatmål som satts upp varken för 2030 eller 2050. EEA menar att Sverige och övriga EU måste växla upp takten i klimatomställningen för att lyckas uppnå en klimatneutral ekonomi år 2050. 

Läs hela rapporten här

Europaparlamentets grafik över EU:s utsläpp per land och sektor 

/Isak Sidestam

13 Nov 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information