Lokala och regionala myndigheter viktiga för integrationen av migranter i EU

Den 3:e december arrangerade Europeiska Regionkommittén en konferens om regionala perspektiv på migration och integration. Medverkade gjorde svenska kommissionären Ylva Johansson, vars huvudgripande ansvarsområde är migrationsfrågor, och Europeiska Regionkommitténs president, Karl-Heinz Lambertz. Huvudbudskapet var att städer och regioner spelar en viktig roll i EU:s integrationspolitik.

Konferensen med tema lokal integrering av migranter med fokus på städers och regioners roll i EU:s migrationspolitik, samlade runt 400 lokala och regionala politiker och tjänstemän. Bakom konferensen stod Europeiska Regionkommittén tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat för medborgarskap, migration och inrikes frågor. 

Integration är en lokal process som inte kan kopieras mellan regioner och städer 

Ylva Johansson, Sveriges kommissionär för inrikes frågor och däribland migration, sa i sitt öppningsanförande att det var dags för EU att bli mer praktiska i sin integrationspolitik, främst genom att ännu mer involvera lokala och regionala aktörer. Integration är alltid en lokal process förklarade Ylva Johansson och menade att varje stad och region har sina specifika utmaningar och integrationen måste utformas därefter. Lokala och regionala myndigheter kan utbyta kunskap men inte kopiera varann eftersom civilsamhället och kulturen skiljer sig både inom och mellan regioner i EU. Regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz talade därefter om vikten av att EU:s migrationspolitik är jämlik, pragmatisk och inkluderande samtidigt som den stöttar regioner och städer. 

De efterföljande seminarierna behandlade dessa ambitioner från EU mer konkret genom att diskutera integration i relation till bostäder, skolor, barnomsorg, hälso- och sjukvård och språkkurser. Det övergripande temat som regioner och städer lyfte under flera av sessionerna var behovet av mer flernivåstyrning för att enklare kunna utforma en skräddarsydd integration. Många regioner och städer berättade att de upplevde integrationspolitiken som toppstyrd och inte så effektiv som den kunde ha varit om lokala myndigheter och det lokala civilsamhället själva fick bestämma. Exempelvis nämndes sport och musik som två lokala metoder som effektiviserar integreringen av människor som kanske inte hunnit lära sig språket i sitt nya hemland. 

Finansiering till integrationsprojekt nu och i nästa budgetperiod 

EU:s budget är för tillfället under förhandling och därför presenterade EU-kommissionen sina förslag för finansiering av migrations- och integrationsprojekt i nästa budgetperiod 20212027. EU-kommissionen föreslår bland annat att Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska tredubblas. AMIF ska i EU-kommissionens förslag för nästa budgetperiod också möjliggöra finansiering till upp till 90% av civilsamhällets och lokala och regionala myndigheters insatser för en förbättrad integration. 

Därtill, menar EU-kommissionen, ska integrationsåtgärder prioriteras i nästa budgetperiod både för Europeiska Socialfonden (ESF+) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Detta för att komplettera AMIF. EU-kommissionen talade även om nästa budgetperiod 2021–2027 för Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU), där de menar att instrumentet Lokalt ledd utveckling fortsatt kommer spela en viktig roll i EU:s integrationspolitik tillsammans med investeringar i bredband och infrastruktur på landsbygden. 

Hela programmet hittar du här.

Rapport från nuvarande budgetperiod om hur EU-fonder används för integration.

/Isak Sidestam

17 Dec 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information