Nu lagstiftar EU om mer balans i arbets- och privatliv

Den 13 juni antog Ministerrådet ett direktiv om ökad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Direktivet syftar till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, uttaget av familjerelaterad ledighet och användningen av flexibla arbetsformer. EU vill med direktivet få till stånd en mer jämlik ansvarsfördelning mellan män och kvinnor inom familjerelaterade frågor, exempelvis genom att öka mäns flexibilitet i arbetet så att de är pappalediga i större utsträckning. Detta är ett stort steg framåt för EU:s socialpolitiska agenda då medlemsländerna får i uppgift att i allt högre grad prioritera sociala frågor som rör familjelivet, något som inte är lika vanligt på alla håll i EU som i Sverige.

Direktivet innebär bland annat att pappor eller medföräldrar kommer att kunna vara lediga i minst tio dagar i samband med barnets födelse med ersättning på en nivå som är likvärdig som den som för närvarande fastställs på EU-nivå för mammaledighet. Likaså tillkommer i direktivet ” ledighet för vård av anhörig”, ett nytt begrepp på EU-nivå för arbetstagare som tar hand om anhöriga som behöver omvårdnad eller stöd till följd av allvarliga medicinska skäl. Anhörigvårdare kommer att kunna ta ut fem arbetsdagar per år.

Även om Sverige som nation redan har lagstiftade regler i dessa sociala frågor är det ett stort steg för EU:s sociala agenda att övriga EU-länder uppmanas till att prioritera frågorna. Direktivet som nu har antagits är sprunget ur ett förslag från EU-kommissionen (som i sin tur baserades på en studie av Social Service Europe), vilket nådde en överenskommelse i Europeiska unionens råd (Ministerrådet) och Europaparlamentet den 24 januari. Sedan röstades förslaget igenom i Europaparlamentet den 4 april 2019, för att nu slutligen antas av Ministerrådet. Läs North Swedens tidigare artikel om direktivet.

”Bidra till att minska klyftan mellan kvinnor och män”

- Direktivet är ytterligare ett steg för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i hela EU. I nuläget har män endast begränsade incitament att ta ut föräldra- eller pappaledighet eller ta omsorgsansvar. I direktivet föreskrivs nya möjligheter att göra det. Detta kommer att minska mängden obetalt arbete som utförs av kvinnor och ge dem mer tid till förvärvsarbete. Det kommer också att bidra till att minska klyftan mellan kvinnor och män, säger Marius-Constantin Budai, Rumäniens minister med ansvar för arbetsmarknad och social rättvisa. Direktivet går i linje med EU:s nuvarande ordförandeland Rumäniens prioriterade område, att utveckla EU:s sociala dimension.  

Medlemsländerna har tre år på sig för att anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. De medlemsstater med mer generösa föräldraledighetssystem än de som antagits i direktivet kommer att kunna behålla sina nuvarande nationella arrangemang.

Läs direktivet från Europeiska unionens råds presshemsida här.

/Hannes Wigerfelt

14 Jun 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information