Överenskommelse träffad om Horizon Europe

Europaparlamentet och ministerrådet har enats om utformningen av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe som ska gälla under nästa programperiod 2021-2027. Överenskommelsen innebär bland annat särskilda medel till kulturella och kreativa näringar, nya former av samverkan med länder som normalt är underrepresenterade i forskningsprogrammet och fler detaljer kring ”missions” och ”partnerships”. Överenskommelsen är preliminär och utelämnar vissa delar men är ändå en grund för att inleda planeringen av programmet som ska börja 2021. Nu växlar EU-kommissionen upp sitt arbete med implementeringen av programmet genom mer detaljerad programtidning och tillsättning av expert- och ledarroller.

Efter att EU-kommissionen i juni 2018 presenterade sitt förslag på utformningen av forsknings och innovationsprogrammet Horizon Europe har det pågått intensiva förhandlingar mellan EU:s institutioner. 20 mars 2019 träffades sedan en kompromiss som innebär vissa förändringar och förtydliganden till det ursprungliga förslaget och de detaljer som varit kända sedan tidigare. Några av ändringarna innebär:

Kulturella och kreativa näringar

Kompromissen innebär bland annat att kulturella och kreativa näringar får en särskild roll i forsknings- och innovationsprogrammet med införandet av ett särskilt tematiskt kluster. Medlen ska utgöra ett nytt instrument som t.ex. kan finansiera forskningssamarbeten för utveckling av kulturarv och integration av kulturella och övriga näringsgrenar. Programmet får även ett nytt insatsområde med stöd till samhällsvetenskap och humaniora som i övrigt är underrepresenterat.

Deltagare från hela Europa

En kärnfråga i förhandlingarna har varit det ojämna deltagandet i programmet där nyare medlemsländer har svårt i dragkampen om dessa konkurrensutsatta medel. Förslag om högre timersättning till forskare i dessa länder slogs ner till andra förmån för att vidga deltagandet. Budgeten för dessa åtgärder blir större med 3.3 % av totala budgeten jämfört med dagens 1 %. Dessutom ska dessa länder få möjligheten att förhandsgranska och ändra anslagsutlysningar samt en möjlighet för ländernas forskningsaktörer att välja att ansluta till pågående projekt.

Missions och Partnership

De nya inslaget ”Missions” med uppdragsdriven forskning av stor samhällsrelevans och formaliseringen av partnerskap för forskningsutförandet har väckt diskussioner kring teman och fokus. Istället för att EU-kommissionen får ansvar att definiera och utforma teman för dessa åtgärder finns det nu i lagförslaget en lista med tydligare styrning vilket ger lagstiftarna större inflytande.

Med överenskommelsen införs även en överordnad skrivning att minst 35 % av de totala insatserna ska stödja klimatrelaterad forskning, i vid bemärkelse. Målsättningen innebär en ökad ambition för Forsknings och innovationsprogrammet jämfört med den övriga budgeten som har en motsvarande målsättning på 25 %. 

Resultatet av överenskommelsen innebär nu att informella förhandlingar ska antas av de båda institutionerna. För Europaparlamentet innebär det voteringar i utskottet för Industri, forskning och energi (ITRE) och senare i pleni under april. Efter att överenskommelser även träffats kring den överordnade budgeten kommer Europaparlamentet och Ministerrådet att ta tag i budgetrelaterade och horisontella frågor som lämnats utanför den liggande överenskommelsen.

Denna informella överenskommelse innebär att EU-kommissionen kan växla upp arbetet med planeringen av programmets genomförande och ge tid för aktörer att förbereda sig inför starten 2021. De kommer att utarbeta en mer detaljerad programskrivning som inkluderar en omfattande konsultationsprocess. De kommer även att tillsätta rådgivande experter så väl som ledande roller i de nya initiativen som partnerskap och missions samt rådgivande expertroller.

Läs mer om det ursprungliga förslaget till Horizon Europe i denna rapport som North Sweden tagit fram i samarbete med andra svenska regionkontor

Läs mer på Europaparlamentets webbplats

Läs mer på EU-Kommissionens webbplats

/Niklas Johansson

26 Mar 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information