Svenskt skogsbruk i fokus under två seminarium den 22 november

Den 22 november anordnade North Sweden European Office två skogsseminarium för att uppmärksamma det svenska skogsbrukets roll i EU:s klimatarbete. Under förmiddagen deltog bland annat Simon Kay från generaldirektoratet för miljöpolitik och Nils-Olov Lindfors regionråd Region Norrbotten och under eftermiddagen höll Magnus Matisons en omvärldsanalys om skogsbrukets roll i klimatarbetet.

I anslutning till Raw Materials Week bjöd North Sweden in till två skogsseminarier den 22 november för att uppmärksamma det aktiva svenska skogsbrukets roll i EU:s klimatarbete. Under förmiddagen samlades deltagare från bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet, skogsorganisationer och svenska regionkontor för att delta i det policyinriktade seminariet ”Active forest management in Sweden and its rone in contributing to the EU 2015 climate target”. Mona Mansour, Senior Advisor European Affairs på North Sweden European Office, modererade seminariet och höll ett öppningsanförande om skogens roll utifrån ett nordligt svenskt perspektiv samt presenterade upplägget för dagen.

Session 1: Skogens roll i klimatarbetet

EU-kommissionens vision för den skogsbaserade industrin

Simon Kay, EU-kommissionens expert från generaldirektoratet för miljöpolitik (DG CLIMA) höll ett inledningsanförande på ämnet ”Land Use and Finance for Innovation”. Kay började med att presentera DG CLIMA:s nuvarande arbete för att uppnå klimatneutralitet till 2050 samt vilka initiativ och möjligheter det finns för att nå målet. I samband med detta presenterade han också hur EU-kommissionen menar att den skogsbaserade industrin bidrar till arbetet med EU:s klimatmål. Detta innefattar en rad olika branscher och industrier, däribland bioenergisektor, tillverkare av träprodukter, massa- och fiberbaserad industri. EU-kommissionen menar att den skogsbaserade industrin kan hjälpa till att ersätta koldioxidtunga råvaror och fossila bränslen med skogsbaserade alternativ. Mer återanvändning och återvinning av skogsbaserade produkter menar EU-kommissionen också är en avgörande del i EU:s klimatomställning. I linje med det ökade fokuset på cirkulär ekonomi vill EU-kommissionen också öka produktiviteten och resurseffektiviteten inom den skogsbaserade industrin.

Vidare redogjorde Kay för ”The European Green Deal” som kommer att innehålla den första europeiska klimatlagen. Lanseringen av ”The European Green Deal” kommer att ske inom 100 dagar efter att den nya EU-kommissionen tillträtt. Kay menade att den bland annat kommer innehålla en utvidgning av utsläppshandelssystemet, större klimatrelaterade investeringar samt det som nu går under namnet Just Transition Fund, en fond som är tänkt att säkerställa en rättvis klimatomställning. Enligt Kay handlar EU-kommissionens utmaningar nu om att kunna skapa ett politiskt ramverk för dessa komplexa frågor. Dessutom finns det osäkerheter gällande exempelvis en utvidgning av utsläppshandelssystemet.

Simon Kay, DG CLIMA

Det aktiva svenska skogsbrukets roll i klimatarbetet

Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten, talade om vikten av det aktiva skogsbruket utifrån ett nordeuropeiskt perspektiv med särskilt fokus på Norrbotten. Han betonade att diskursen på EU-nivå tydligare bör synliggöra tillväxt i skogen och inte enbart bevarande av skog. Enligt Lindfors är detta avgörande för att nå störst klimatnytta och målet om klimatneutralitet år 2050. Även om vi idag avverkar mer skog än någonsin, växer den svenska skogen också mer än någonsin och det är viktigt att vi bejakar den utvecklingen menade Lindfors.

Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten

Perspektiv från europeiska skogsägare

Meri Siljama, Policy Advisor på ”Confederation of European Forest Owners” (CEPF) skildrade skogens roll utifrån ett skogsägarperspektiv i EU. Hon belyste problematiken kring skogsägarnas roll i EU:s taxonomi över hållbara investeringar i skogsbruket. Formuleringarna kring vad som klassas som hållbart skogsbruk eller inte, kan komma att påverka vem som vill investera i skogen i framtiden. Eftersom skogsbruket sker på olika sätt i boreala skogar jämfört med exempelvis urskogar och regnskogar, är det viktigt att de olika förutsättningarna lyfts fram i det nya regelverket. På North Swedens hemsida kan du läsa mer om skogsägarnas roll i EU:s taxonomi.

Meri Siljama, Policy Advisor på CEPF

Session 2: Den framväxande bioekonomin

Skogsbaserad bioekonomi som ett verktyg i övergången till klimatneutralitet – Showcase från Region Värmland.

Per Aspengren, ledsmot i regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland, visade i sitt anförande upp goda exempel på hur man i Region Värmland arbetar med ett aktivt skogsbruk och hur det har en positiv inverkan på regionens hållbara utveckling.

Per Aspengren, ledamot i regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland

Framtida möjligheter och outnyttjade biomassaresurser i norra Sverige

Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region, avslutade förmiddagsseminariet med ett anförande om den variation som finns inom skogsindustrin. Matisons påpekade att det aldrig går att analysera skogen från ett enda ställe eller en enskild avverkning. Att se till skogen som helhet minskar risken för felaktiga slutsatser. Matisons tryckte även på vikten av att veta att den unga och växande skogen är den mest klimatnyttiga skogen. Anledningen är att en växande skog genom fotosyntes binder mer koldioxid än gammal skog.

Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region

Skogens mångfacetterade roll i klimatarbetet

Dagen fortsatte på Västra Götalands Brysselkontor med en omvärldsanalys av Magnus Matisons från Biofuel Region. Analysen ämnade belysa skogsbruket i stort men särskilt i relation till EU:s klimatmål. Under omvärldsanalysen pratade Matisons om hur avgörande den ökade hållbara användningen av skoglig biomassa är för att Sverige ska kunna nå sina nationella klimat- och energimål. Dessutom gynnar en ökad och mer effektiv användning av skoglig biomassa näringslivet i norra Sverige. Samtidigt belyste Matisons även de starka åsikter som finns kring huruvida skogen ska brukas eller bevaras. Han menade att bevarandet av skog inte nödvändigtvis främjar klimatet i och med den gamla skogens successivt minskade koldioxidbindning. Istället vill Biofuel Region att skogens kapacitet ska stå i centrum av debatten istället för mängden skog som i dagsläget ofta lyfts fram som klimatfrämjande.

Skogen har även en roll att spela inom byggsektorns klimatomställning berättade Matisons. Stora delar av dessa utsläpp är kopplade till vilket byggmaterial som används i byggnadsstrukturer. Att byta ut betongen mot trä skulle avsevärt minska byggbranschens klimatavtryck under produktionsfasen. Kolet lagras även längre som byggmaterial än som skog.

- ”Det är ett lättare material som påskyndar byggnadsprocessen, vilket vi kan se flera exempel på i Umeå. Detta skulle också göra att vi istället lagrar kolet i samhällskroppen” menade Matisons.

Vidare påpekade Matisons även riskerna med att tala och lyfta upp bioekonomi som den mest hållbara lösningen. Detta eftersom det riskerar att skapa ett allt för hårt tryck på naturresurser kopplade till bioekonomi. Istället handlar det om att uppnå en balans mellan förnybara alternativ. Samtidigt ansåg han att den svenska klimatdiskursen behövde prata mer om bioekonomi. Idag är sol-, vind- och vattenkraft de hållbara alternativen som främst lyfts fram.

-”Vindkraft finns endast då det passar vinden, skogsråvarorna i bioekonomin finns när den behövs som mest och där den behövs som bäst” menade Matisons.

Avslutningsvis utvecklade Matisons kring debatten om biologisk mångfald där han menar att det är viktigt att ha i åtanke att svenska boreala skogars möjligheter och utmaningar inte går att likställa med exempelvis de förutsättningar som regn- och urskogar har. De boreala skogarnas arter är ofta mer adaptiva än de specialiserade arter som finns i regnskogar.

Magnus Matisons BioFuel Region, under eftermiddagens Omvärldsanalys

North Sweden tackar alla deltagare som under dagen bidrog med regionala och globala perspektiv i intressanta samtal om skogsbrukets roll i klimatarbetet.

Klicka här för att läsa mer om vad som hände under Raw Materials Week.

För mer information kontakta:

Mona Mansour
Senior Adviser European Affairs
North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu
+32 (0)475773963

/ Linnea Andersson & Isak Sidestam

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information