Europaforum Norra Sverige antar två positioner om EU:s taxonomi och Sveriges utformning av EU:s återhämtningspaket

Under december har två positionspapper antagits inom ramen för Europaforum Norra Sverige (EFNS), nätverket som samlar politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner. EFNS tar därmed ställning till EU:s nya taxonomi samt till Sveriges utformning av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och Återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas regioner (React-EU).

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en unik mötesplats där norra Sveriges politiker tar ställning i gemensamt viktigt frågor med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå.  

Bakgrund till EFNS-positionen om EU:s taxonomi 

EU:s ramverk för vad som ska räknas som en miljömässigt hållbar investering går under namnet taxonomi och ska styra kapitalflöden mot gröna investeringar. Vad som räknas som en hållbar investering styrs av kriterier i delegerade akter föreslagna av EU-kommissionen. Kriterierna för två av totalt sex områden presenterades i november och är nu ute på remiss, vilka den nyantagna positionen från EFNS behandlar.  

EFNS välkomnar EU:s taxonomi men nuvarande förslag försvårar satsningar på förnyelsebara energikällor i norra Sverige 

EFNS menaatt dagens skogsbruk i EU-kommissionens nuvarande förslag inte definieras som en hållbar verksamhetDet är att förbise skogsbrukets roll i att binda koldioxid och leverera biobaserade produkter som ersätter fossil råvaraPå samma tema är det missledande att räkna kolbalansen på enskilda skogsbestånd eller över en kort tidsperiod som den delegerade akten föreslårEFNS vänder sig även emot att bioenergi definieras som en övergångsteknologi, något som går tvärt emot exempelvis REDII-förordningen som betonar bioenergins betydelse för EU:s energiförsörjning. De föreslagna kriterierna beräknas även påverka svensk vattenkraft. EFNS menar att förslaget är ensidigt fokuserat på vattenmiljö och inte tar produktion av förnybar energi i beaktandeSom en del av det bör kriterierna för vattenkraft vara synkroniserade med ramdirektivet för vatten. Avslutningsvis menar EFNS att de föreslagna kriterierna får alltför omfattande konsekvenseför att beslutas genom en delegerad akt, och efterfrågar en förlängd svarstid på samrådet för att säkerställa en grundlig analys av de 500 sidorna med många tekniska detaljer 

Bakgrund till EFNS-positionen om EU:s återhämtningspaket 

För att lindra coronapandemins ekonomiska konsekvenser har EU:s stats- och regeringschefer enats om ett återhämtningspaket på sammanlagt 750 miljarder euro, även kallat Next Generation EU (NGEU). I NGEU ingår framförallt Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) samt Återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas regioner (React-EU). Den sistnämnda är en förstärkning av EU:s sammanhållningspolitik inom ramen för befintliga strukturfondsprogram riktade till regionerna i EU. Medlen i RRF kommer att fördelas enligt nationella planer som i Sverige ligger på Finansdepartementets bord. Ett utkast på planen ska lämnas in till EU-kommissionen senast den 30 april 2021.  

EFNS efterfrågar en regional involvering vid utformningen av EU:s återhämtningspaket 

Regional kunskap och lokal förankring bör ligga till grund för prioriteringar och utformning av regionala omställningsplaner. Därför ifrågasätter EFNS att Sverige utformar planen för RRF utan att involvera regionerna. Särskilt med bakgrund av att samtliga regioner sedan 2019 har ett regionalt utvecklingsansvar. EFNS föreslår att Sveriges regering tar lärdom av Finland och deras arbetsprocess med att säkerställa regional förankring i de nationella planerna. Regionerna arbetar just nu med att ta fram regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EFNS betonar vikten av att programmeringen av ERUF samordnas med RRF för att säkerställa att EU:s olika investeringsinstrument kan komplettera varandraVidare ifrågasätter EFNS förslaget om att 80% av React-EU i Sverige ska öronmärkas för arbetsförmedlingen. För bäst effekt bör medlen i React-EU istället fördelas utifrån regionala strategier för kompetensutvecklingsbehov som en del av det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling.  

Läs positionen om EU:s taxonomi här. 

/Elin Johnson

 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information