Mot en hållbar och smart transportsektor i Europa

Den 9 december presenterade EU-kommissionen sin strategi för hållbar och smart mobilitet. Strategin ska lägga grunden för en grön och digital omvandling av EU:s transportsystem och fastställer delmålet om en fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar fram till 2030.

Strategin om hållbar och smart mobilitet är en del av EU:s stora satsning på en grön omställning, den så kallade gröna given, och fastställer att EU:s transportrelaterade utsläpp ska minska med 90 % fram till 2050. Det förutsätter en hållbar, smart och motståndskraftig transportsektor som möjliggör en långsiktig återhämtning från coronapandeminMed strategin medföljer en handlingsplan med 82 initiativ som kommer vägleda arbetet under de kommande fyra åren, vilka på olika sätt ska främja en hållbar, smart och motståndskraftig transportsektor. Det föreslås bland annat en fördubblad godstrafik på järnväg fram till 2050, en främjad användning av utsläppsfria fordon och koldioxidsnåla bränslen samt utökade satsningar på en uppkopplad och automatiserad multimodal mobilitet. Det sistnämnda kan exempelvis innebära att passagerare kan köpa biljetter för resor med flera färdmedel och att gods kan transporteras  smidigt med byten mellan olika transportslag.  

Strategin om hållbar och smart mobilitet ersätter den nuvarande Färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde, en vitbok från 2011, och utgör ett av tre styrdokument i den europeiska transportpolitiken. De resterande två är förordningen för det transeuropeiska transportnätet TEN-T och finansieringsinstrumentet Connecting Europe Facility (CEF).  

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om den nylanserade strategin här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om strategin här.

/Elin Johnson

16 Dec 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information