NSPA och EU:s arktiska ambassadör om EU:s arktiska politik

Den 4 november mötte Brysselkontoren och styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, EU:s arktiska ambassadör, Michael Mann, för att diskutera NSPA:s roll i EU:s pågående revidering av den arktiska strategin från 2016. Mann betonade vikten av fortsatt dialog samt att EU behöver NSPA liksom NSPA behöver EU.

Syftet med mötet med var att ge input från NSPA till det pågående arbetet med att revidera EU:s arktiska politik och förnya EU:s arktiska strategi från 2016. Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör, som håller i processen för EU:s utrikestjänst (EEAS) tillsammans med EU-kommissionen, berättade inledningsvis om pågående aktiviteter som kommissionen inlett och det offentliga samrådet som löpt sedan fyra månader tillbaka och kommer att utgöra en grund för översynen av EU:s arktiska politik tillsammans med fortsatta dialoger med olika länder och aktörer.

NSPA:s ordförande, tillika Norrbottens regionråd, Nils- Olov Lindfors, inledde för NSPA:s del med att framföra hur NSPA ser på Arktis. Det är en region intressant för framtida investeringar med välutvecklat samarbete över gränserna, där flera tekniska lösningar och förädling av naturresurser, samt ett aktivt skogsbruk är och kommer vara viktiga för genomförandet av den europeiska gröna given.

Tomas Norvoll, regionråd i norska Nordland, lyfte att EU är viktigt för Norge även fast man inte är medlem med tanke på Norges export och det geopolitiska läget där Ryssland är en prominent granne. NSPA har utmaningar med en åldrande och till stora delar en minskande befolkning vilket innebär en försämring av säkerhetsläget för EU i Arktis, då det krävs att människor bor, lever och verkar i regionen. 

Michael Mann meddelade att EU-kommissionen är på väg att börja sammanfatta ambitionerna för EU:s nya arktiska politik på papper, och poängterade vikten av att fortsatt dialog mellan EU och NSPA präglas av ett ömsesidigt behov där båda parterna behöver varandra. Vidare poängterade han tre saker; NSPA är en vägvisare för den gröna given och för vad Arktis kan erbjuda EU. Men det finns dock en uppfattning att utvecklingen i Arktis inte är tillräcklig, varvid man funderar på hur man kan bidra till att främja mer hållbar utveckling i NSPA. Faran är att Norra Periferi- och Arktisprogrammet riskerar att försvinna eller i alla fall bli mycket mindre på grund av Storbritanniens utträde ur EU och därför behövs påtryckningar för att bibehålla fonderna. För det tredje underströk han att det behövs fler konkreta exempel på vilka utmaningar och behov som finns gällande infrastruktur.

NSPA:s syn på EU:s framtida arktiska politik

Ett dilemma för utvecklingen av NSPA, tillika det europeiska Arktis, som NSPA menar att EU bör ta i beaktande, är den bristande infrastrukturen. I norra Sverige, norra Finland och norra Norge behövs utökade transportmöjligheter, såsom exempelvis järnväg med dubbelspår mellan Narvik och Kiruna, som i dagsläget är en flaskhals för export av mineraler och fisk. I norra Finland kan inte människor utnyttja digitaliseringens möjligheter då det saknas bredband, vilket är avgörande för företags konkurrenskraft och för att människor ska kunna bo i regionen. Regionerna tillåts inte använda strukturfondsmedel till bredbandsutbyggnad på grund av att regionen anses mer utvecklad i europeiska jämförelser. Regionerna erhåller viktiga EU-medel, men om EU inte förstår NSPA:s så kallade geografiska handikapp, eller särskilda förutsättningar, kan inte NSPA rikta strukturfonderna var de kan göra bäst nytta för NSPA och i längden även EU.

Nils Kristian Sørheim Nilsen, chef på North Norways Brysselkontor, gav en rad exempel som EU bör beakta i revideringen av den arktiska politiken; Bristen på kritisk massa och kompetens kan underlättas med statsstöd. Ursprungsbefolkningen samerna behöver fortsatt ett gemensamt EU-program för att stödja olika utvecklingsområden. Fortsatt främjande av samverkan i Barentsregionen för att bibehålla relationer med Ryssland. En bredare syn och definition av arktisk forskning. Fortsatta investeringar i innovationssystem såsom testbäddar för klimatrelaterade projekt är också fortsatt viktiga.

Kari Aalto, chef på East & North Finlands Brysselkontor, framhävde vikten av en fortsatt dialog där medborgarna i Arktis inkluderas i diskussionerna om den framtida utvecklingen av regionen.

Mikael Janson, direktör vid North Sweden som höll i mötet, fyllde i med att understryka att NSPA är regioner med potential men som saknar kritisk massa för att effektivt vidareutvecklas, där NSPA har mycket att erbjuda EU om EU investerar i NSPA. Mikael avslutade med att lyfta den slutrapport som togs fram utifrån den nuvarande arktiska policyn, ”EU Arctic Stakeholder Consultation Forum”, som ger flera konkreta punkter för fördjupad diskussion kring EU:s kommande investeringsprioriteringar i Arktis.

/Julia Hanson

Läs mer om EU:s nuvarande arktiska politik från 2016 här

Läs North Swedens nyhet där du hittar rapporten EU Arctic Stakeholder Consultation Forum här

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information