Framtidslänet Norrbotten om behovet av kompetensförsörjning inför länets enorma framtidsinveseringar

Den 21 maj anordnade stiftelsen Utbildning Nord ett webbinarium om kompetensförsörjning i centrum för de stora industrisatsningar som just nu sker i Norrbotten. I webbinariet deltog bland annat Lotta Finnstorp, Landshövding i Norrbottens län och Leif Lahti, direktör på Utbildning Nord.

Med omfattande framtidsinvesteringar inom besöksnäringen, rymdindustrin och energisektorn, samt genom omställningen till en mer hållbar och fossilfri produktion inom basindustrin går Norrbotten en spännande framtid till mötes. Den 21 maj anordnade stiftelsen Utbildning Nord, som erbjuder yrkesutbildningar för arbetssökande och företag från Sverige, Norge och Finland, ett webbinarium som behandlade dessa frågor. Med en ökad inflyttning till länet, samt fler arbetstillfällen inom bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, byggsektorn, tjänstesektorn och skogsindustrin, är den hetaste frågan just nu kompetensförsörjning, en avgörande nyckel i att möta den ökade efterfrågan på arbetskraft inom länet, där Utbildning Nord är en viktig aktör. 

Kompetensförsörjning nyckel till fortsatt tillväxt i länet 

Webbinariet inleddes med att Leif Lahti, direktör på Utbildning Nord, berättade om verksamheten. Stiftelsen Utbildning Nord är en yrkesutbildning för arbetssökande och företag från Sverige, Norge och Finland som startade 1970. Utbildning Nord bedriver både vuxen- och yrkesutbildningar och utbildar omkring 400–500 studerande per år, inklusive gymnasieelever och företagare, där åldersgruppen är personer mellan 20–60 år. Lahti berättade att de som studerar på Utbildning Nord kommer från de norra regionerna i Sverige, Norge och Finland, där det finns ett stort och växande behov av arbetskraft. Här hoppas vi på Utbildning Nord att kunna bidra med både kunskap och kompetens, avslutade Lahti 

Lotta Finnstorp, Länshövding i Norrbottens län, talade om Norrbottens utmaningar och möjligheterFinnstorp uppmärksammade hur Norrbottens malm och skogsindustri har bidragit till Sveriges välfärd i århundranden och uttryckte att Norrbotten inte nyligen blivit ett framtidslän, utan att länet alltid varit det. Däremot har Norrbotten fram tre utmaningar menade honatt kommunicera länets attraktivitet, kompetensförsörjningen och den hållbara utvecklingen. Då det sker stora satsningar i Norrbotten som skapar arbetstillfällen, behöver vi jobba på att kommunicera ut vilken attraktiv region Norrbotten är, för att inflyttningen och arbetskraftsantalet ska öka. Vidare konstaterade Finnstorp att Norrbotten behöver öppna upp för fler praktikplatser och arbetstillfällen så att personer från andra delar av landet lockas till att flytta upp. Slutligen lyfte Finnstorp vikten av hållbar utveckling som är ett konkurrensmedel. 

Finnstorp lyfte även jämställdheten inom länet. Statistik visar att 70 procent av de som flyttar från länet är kvinnor mellan åldrarna 18–24. När unga kvinnor flyttar skapas ett födelseunderskott vilket innebär att det föds färre barn. Detta är trend vi behöver motverka, menade Finnstorp.                                                                                                                               

Åsa Allan, Vice VD Kaunis Iron, berättade om företagets framtidsmål: att producera världens mest hållbara järnmalm. Kaunis Iron har som mål att till 2050 ha en helt fossilfri gruvproduktionIdag har Kaunis Iron en verksamhet som är helt elektrifierad och nu fokuserar de istället på transportermöjligheter så att produktionen kan bli helt fossilfri. Allan talade om den kompetens som i framtiden kommer att behövas för att klara omställningen till en helt fossilfri gruvproduktion och lyfte bland annat att den största utmaningen är att hitta lastbilschaufförer, där hon menar att Utbildning Nord och andra utbildningssatsningar i länet kan vara till stor hjälp.  

Webbinariet avslutades med att Lilian Nilsson, Platschef Polar Bröd Älvsbynberättade om den brand som drabbade fabriken den 24 augusti 2020 och återuppbyggnaden av denna. Hon beskrev hur branden påverkat deras produktion, men även hur den påverkade många människors arbetsmöjligheter i ett litet samhälle som Älvsbyn där kompetensutveckling blev nyckeln för överlevnad för företaget. Ett samarbete formades mellan Polarbröd och Utbildning Nord där Utbildning Nord skräddarsydde utbildningar till de anställda som var i behov av andra kompetenser. Vi såg detta som en otrolig möjlighet och är glada över det fina samarbete vi hade med Utbildning Nord, avslutade Nilsson.  

Läs mer om webbinariet här.  

Lä mer om Utbildning Nord här. 

/ Matilda Albertsson  

26 Maj 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information