Hållbar skoglig bioenergi – ett viktigt steg för att nå EU:s gröna giv

Den 13 april anordnade Wood be better, ett Brysselbaserat nätverk grundat av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna, ett webbinarium om hållbar skoglig bioenergi. North Sweden deltog i webbinariet och sammanfattar nedan några av dagens viktiga diskussioner.

Wood be better är ett Brysselbaserat nätverk grundat av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna och arbetar för att bidra till ökad förståelse för den skogsbaserade värdekedjan och dess roll inom utvecklingen av europeisk politikWood be better anordnade den 13 april ett webbinarium om hållbar skoglig bioenergi. Under webbinariet behandlades bland annat frågor som hur olika typer av skoglig bioenergi kan bedömas, vilken roll den skogliga bioenergin har i den europeiska gröna given och hur vi kan säkerställa transparens och förutsägbarhet för investerare inom industrin för skoglig bioindustri. Deltog i webbinariet gjorde bland andra Giulio Volpi från EU-kommissionens generaldirektorat för energi och Europaparlamentarikern Pär Holmgren. 

Möjligheter för en hållbar skoglig bioenergi 

Pär Holmgren, Europaparlamentariker,inledde webbinariet med att tala om hur viktig Europas energiförsörjning är för att kunna dämpa effekterna av klimatförändringarna och för att nå EU:s uttalade mål om klimatneutralitet till år 2050. Han talade om möjligheterna med den skogliga bioenergin, men även om de utmaningar som finns. Om den skogliga bioenergin framställs på fel sätt kan den ha en stor påverkan på miljön och klimatet, det är därför otroligt viktigt att vi har en hållbar bioenergi inom EU, betonade Holmgren.  

Fortsättningsvis talade Giovanni De Santi, chef för hållbara resurser på EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), om hur de nyligen publicerat en rapport som behandlar användningen av skoglig biomassa i EU:s energiproduktion. Syftet med rapporten var att undersöka hur den skogliga bioenergin påverkar den biologiska mångfalden. Ur rapporten framkom bland annat att det behövs en fortsatt kontroll av biomassan som används inom bioenergin och att fler åtgärder är nödvändiga för att hantera och motverka miljöriskerna som är associerade med biomassa.  

Giulio Volpi, EU-kommissionens generaldirektorat för energi, talade om den roll som bioenergin kommer att spela i den gröna omställningen och hur viktig den är för att vissa länder helt ska kunna övergå från gas, kol och andra fossila bränslen till förnybara energikällor. Han berättade även att det just nu pågår en revidering av direktivet om förnybar energi, där EU-kommissionen är full gång med att omarbeta direktivet och där stort fokus ligger på hur aktörer ska visa att de uppfyller de nya hållbarhetskriterierna för biogas och biomassa (läs mer om detta på North Swedens hemsida).  

Josefine Nilsson, affärsutvecklingschef på Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, berättade om hur SCA är EU:s största privata skogsägare och där den största delen av skogen som SCA äger finns i norra Sverige. Hon berättade hur SCA utnyttjar hela trädet i sin produktion, drygt hälften av stocken blir trävaror, resten blir flis för massaproduktion eller spån som förädlas till pellets och barken används för energiproduktion.  

Slutligen talade Patrick Ten Brink från Europeiska miljöbyrån om de utmaningar som finns inom den skogliga bioenergiindustrin. Han menade att man behövetackla två stora utmaningar för att skogssektorn ska bli helt hållbar – klimatförändringarna och den biologiska mångfalden. Den skogliga bioenergin har stor potential om man arbetar på rätt sätt men utgör ett hot om man arbetar på fel sätt och konstaterade att vi har ett ansvar inför nästa generation att göra rätt, uttryckte Ten Brink.  

Se webbinariet i efterhand här. 

Läs JRC:s rapport om skoglig bioenergi här.

Läs North Swedens nyhet om direktivet om förnybar energi här.

/ Matilda Albertsson 

  

14 Apr 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information