Norra Sverige missnöjda med förslag till Partnerskapsöverenskommelse

Politiker från de fyra nordligaste länen kritiserar i flera delar regeringens förslag till Partnerskapsöverenskommelse i ett gemensamt ställningstagande från Europaforum Norra Sverige. Partnerskapsöverenskommelsen är det strategiska dokument som ska ligga till grund för genomförandet av EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige under 2021–2027, och det är framförallt bristen på dialog EFNS anser problematisk.

Europaforum norra Sverige (EFNS), är ett nätverk av politiker på lokal och regional nivå i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Forumet är en mötesplats för representanter från de fyra nordligaste länen för att bevaka, diskutera och tillvarata norra Sveriges intressen genom att anta positionsdokument och påverka EU:s och Sveriges politiska institutioner.

Norra Sverige värnar principer om partnerskap och flernivåstyre

I positionsdokumentet som antogs den 29 januari, understryker EFNS vikten av att regionalpolitiken ska utgå från principer om partnerskap och flernivåstyre som innebär ett nära samarbete mellan europeisk, nationell, regional och lokal nivå tillsammans med aktörer från näringslivet, akademin och civilsamhället. Enligt EFNS skulle regeringen ha tagit bättre lärdom sedan förra gången, inför nuvarande programperiod, och låtit förslaget till Partnerskapsöverenskommelsen genomsyrats betydligt mer av flernivåstyre, samt planerats bättre med förståelse för och kunskap om regionernas olika förutsättningar.

Partnerskapsöverenskommelsen är ett strategiskt ramverk för EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI), där dokumentet bestämmer inriktning och prioriteringar, samt anger hur fonderna ska stödja en hållbar tillväxt anpassad efter varje regions särskilda förutsättningar och potential. Enligt OECD bidrar norra Sverige i stor utsträckning till både Sveriges och Europas tillväxt och skulle genom fler platsanpassade satsningar på bland annat innovationssystem, transport och digital infrastruktur kunna skapa bättre förutsättningar för att frigöra ytterligare potential för tillväxt. Det är därför särskilt viktigt att framtagandet av Partnerskapsöverenskommelsen som styr struktur- och investeringsfonderna sker i dialog med lokala och regionala företrädare med kunskap om behov och möjligheter.

EFNS menar att den bristfälliga dialogen under framtagandet av Partnerskapsöverenskommelsen har försvårat utformningen av de operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna som skett i parallella processer. Om framtagandet av Partnerskapsöverenskommelsen istället hade präglats av ett större regionalt inflytande, transparens och bättre planering, hade risken för överlappning minskat och möjligheterna för synergier och ett effektivare genomförande ökat. Samtidigt välkomnas också förslaget då det är viktigt för norra Sverige att struktur- och investeringsfonderna kommer på plats så snart som möjligt.

Läs Europaforum norra Sveriges position om Partnerskapsöverenskommelsen här.

/Matilda Albertsson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information