North Swedens workshop under europeiska veckan för regioner och städer om en grön och digital omställning i Arktis

Som en del av European Week of Regions an Cities (EWRC) anordnade North Sweden tillsammans med Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands en workshop den 12 oktober om regionernas roll i EU:s gröna och digitala omställning med fokus på regionala utmaningar och EU-samarbete. EU-kommissionens representant som deltog menade att NSPA borde kliva fram och ta mer plats på EU-nivå.

Den 12 oktober pågick den digitala workshopen Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation som hade anordnats av Julia Hanson vid North Sweden tillsammans med kollegorna i Brysselkontoren East North Finland och North Norway i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), samt Scotland Highlands and Islands. Eventet, som hade kvalificerat sig till EU-kommissionens officiella program under European Week of Regions and Cities (EWRC), handlade om den gröna och digitala omställningen i det europeiska Arktis och det sub-europeiska Arktis som är ledande i EU:s gröna och digitala så kallade “twintransition”. Syftet med workshopen var att diskutera utmaningar och möjligheter för regionerna att utvecklas i den gröna och digitala omställningen utifrån EU:s politik samt att diskutera vägen framåt tillsammans med deltagarna vid eventet och politiken som närvarade. 

Deltog gjorde; Elain Macare, ansvarig för energistrategi på Scotland Highlands & Islands Enterprise som även modererade. Ilias Iakovidis, rådgivare på EU-kommissionens generaldirektorat Connect, som presenterade kommissionens arbete med en grön och digital omställning. I paneldebatten deltog även Henna Virkkunen, finsk Europaparlamentariker, Åsa Ågren Wikstöm, Vice Regionråd i Region Västerbotten och medlem vid Europeiska Regionkommittén samt Mikael Janson, direktör på North Sweden som hoppade in i sista stund för Tomas Norvoll, ordföranden för NSPA, som hade fått förhinder.  

EU-kommissionen vill se en ökad grad av digitalisering i EU 

Ilias Lakovidis, rådgivare på kommissionens DG Connect, sa inledningsvis att det inte var så länge sedan som EU såg på den gröna och digitala omställningen som två helt separata frågor. Förändringen kom 2020 när den gröna given presenterades. Då förändrade EU-kommissionen sitt synsätt till att betrakta frågorna som sammanlänkade. På EU-lingo kallas den gröna och digitala omställningen som går hand i hand för “twin transition”. Lakovidis betonade att det krävs en ökad digitalisering i EU för att klara den gröna omställningen och att det är regionerna som utgör EU:s muskler i processen. Inte minst regionerna i norra Europa som han menade är världsledande, bland annat tack vare regionernas naturtillgångar som kan generera geoenergi, vatten-, sol- och vindkraft men inte minst tack vare gedigen kunskap och forskning.  

Positiv feedback från EU-kommissionen men med en uppmaning att vara mer synliga 

Grön omställning handlar om att göra digitaliseringen mer hållbart görlig, fortsatte Lakovidis. Om det exempelvis finns tunga infrastruktur och datacenter, är EU-kommissionens ambition att aktörer ska ställa om, datacenter ska exempelvis ha 0 utsläpp vid 2030. Mycket handlar om att styra om efterfrågan och ändra medborgarnas beteende- och köpmönster. EU-kommissionen vill till exempel reducera “e-waste” då material såsom mobiltelefoner och teknikprylar representerar ett mycket ohållbart produktionsmönster idag. Men regionala utvecklingsfonder är viktiga för den smarta utvecklingen på regional och lokal nivå som såklart ska vara grön, annars är den inte smart, underströk Lakovidis. 

- Ledande regioner ska inte enbart lära andra, med unika möjligheter och energiresurser och kunskaper, utan bör ta plats som EU:s ledande regioner.  

Liakovidis som var mycket engagerad i workshopen uppmanade regionerna till att delta i digitala EU-program där han menar att regionala aktörer kan delta för att lära andra regioner och medlemsländer men även för att påverka EU- kommissionens politik och påverka EU-strategier på ett mer effektivt sätt.  

NSPA gav konkreta exempel på den gröna och digitala omställningen 

För att sätta scenen för en diskussion mellan deltagarna och den politiska panelen, visades filmsnuttar från var och en av regionerna med gröna och digitala utvecklingsprocesser som gav deltagarna konkreta exempel på ledande projekt i EU:s twin transition. Från Östra och norra Finland presenterades LUMI, en av Europas ledande superdatorer. Från Norra Sverige presenterades H2 Green Steel i Norrbotten där målet är att eliminera alla CO₂ -utsläpp från stålproduktion. Skottlands öar och högländer lyfte fram ReFLEX, ett projekt som möjliggör lagring av förnybar energi. Till sist presenterade Nordnorge ett Horizon 2020-projektet GIFT, som syftar till att sänka koldioxidutsläppen på fler än 1600 öar i Europa.  

Paneldiskussion: Vad innebär den digitala och gröna omställningen för det europeiska Arktis? 

Under panelsamtalet diskuterade alla talare kring möjligheter och utmaningar för en grön och digital omställning i de arktiska regionerna. Några gemensamma ståndpunkter som lyftes fram var; Vikten av gränsöverskridande samarbete och behovet av investeringar för att fortsätta utveckla digitalisering i linje med EU:s gröna giv. Vikten av stöd från nationell nivå och EU-nivå, satsningar på infrastruktur, tillgång till utbildning, arbetskraft och stöd till forskning för att möjliggöra detta. 

- Konkreta åtgärder för att leva upp till EU:s klimatmål kommer att äga rum lokalt och regionalt så vi måste bringa utvecklingen nära medborgarna. Vi har många smarta människor och mycket innovation men infrastruktur är grunden för att detta ska hända, konstaterade Åsa Ågren Wikström.  

Åsa tryckte även på att omställningen måste ske på ett sätt där medborgarna lyssnas in:  

- Vi politiker måste möjliggöra dessa två omställningar samtidigt och inkludera våra medborgare i processen. Människor måste få möjlighet att hänga med och känna att de är en del av förändringen varvid det är viktigt för mig som politiker att lyssna på medborgarna. 

Samtliga deltagare var överens om att digitalisering och gränsöverskridande samarbete är avgörande för avlägsna regioner med långa distanser till marknader.  

- Vi har speciella utmaningar på grund av långa avstånd och behöver därför jobba mer tillsammans, då finns det mycket potential att hämta. Vi måste trycka på så att resten av EU lär sig av EU:s norra regioner i den gröna och digitala omställningen, sa Henna Virkkunen. 

- Vi har speciella förutsättningar i våra avlägsna områden och behöver vara ännu smartare på grund av långa distanser. Vi är få människor, vi måste samarbeta, hjälpa varandra, och hitta plattformar där vi kan interagera, instämde Mikael. 

Ilias Iakovidis återkom till att det är viktigt att de norra regionerna i och utanför NSPA kliver fram på EU-arenan. Han uppmanade workshopens regioner att börja berätta om att man är ledande regioner i EU:s twin transition. Detta kommer inspirera och lära andra regioner i EU, underströk han. Det är även viktigt att söka stöd från både från struktur- och specialiseringsfonder.

- Mitt meddelande till er är att ni borde sluta vara blyga och istället börja lära ut till andra. Ni måste fortsätta inspirera på EU-nivå vilket kan påverka EU:s politik och trycka på för andra EU-länder att öka sina ambitioner. Ni har unika möjligheter och ni kan vara de ledande regionerna i EU på Brysselarenan. Genom EU:s struktur-, sammanhållnings- och specialiseringsfonder kan ni visa upp era projekt, inspirera andra och göra era röster hörda i EU och på så sätt påverka EU-politiken.  

Avslutningsvis tog Lakovidis initiativ till att fortsätta dialogen med NSPA och Scotland Highlands och Island. Vi får se vart det leder. 

/Maria Boström och Julia Hanson 

EN-Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border...-12WS21197 from EURegionsWeek on Vimeo.

 

Läs mer om de regionala exemplen här: 

LUMI  

ReFLEX  

H2 Green steel 

GIFT 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information