Nya Ostkustbanan avgörande för bättre godstransporter

Enligt en ny godsstudie som bolaget Nya Ostkustbanan AB tagit fram så krävs det en modern kustjärnväg för att kunna genomföra en storskalig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. 14 april hölls ett webbinarium tillsammans med politiker och representanter från Trafikverket för att diskutera slutsatserna från studien.

Under de senaste trettio åren har det skett en stark förskjutning av handelsmönster österut som gör att Sverige och inte minst Östersjön har fått en mer central position i EuropaJust nu investeras över 1 000 miljarder i de sju nordligaste regionerna i Sverige, vilket också kommer att generera stora godsflöden. Samtidigt står det svenska transportsystemet inför stora förändringar. Klimatomställningen ska genomföras samtidigt som behovet av effektiva transporter ökar.  

Ostkustbanan är idag en flaskhals som påverkar hela järnvägsnätet. Genom att knyta samman norra och södra Sverige kan människor och gods förflyttas snabbare, enklarebilligare och bidra till tillväxt för hela landet. Rutterna Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal och Kramfors–Poznan har studerats för att jämföra kostnaden mellan transport på väg, järnväg och sjöfart.  

Resultaten visar på en stor framtida ekonomisk och klimatmässig vinning att flytta över gods från väg till räls när Nya Ostkustbanan är färdigställd och att Nya Ostkustbanan i kombination med sjöfart är den bästa transportlösningen för företagenDessutom kommer hamnar som Gävle och Norvik  en central roll i framtidens godsflöden. 

Några andra slutsatser i studien var:  

  • Handeln mot Östeuropa ökar kraftigt och närmar sig Tyskland i volym. 
  • Östersjöhamnarna kommer att få en ökad betydelse för transporter öster och söderut men det krävs volymer för att etablera (ny) trafik. 
  • Med Nya Ostkustbanan och Östersjöhamnarna kan den svenska konkurrenskraften och målet om fossilfrihet förenas och ömsesidigt stärkas. 
  • Godsstråken ändras – dagens tudelade gaffel blir en treudd och utbyggnaden av Nya Ostkustbanan avgör om kusttrafiken sker med lastbil eller tåg. 
  • Ökad sjöfart från Östersjöhamnarna minskar kravet på ny infrastruktur i södra Sverige. 
  • När Nya Ostkustbanan är utbyggd sänks transportkostnaderna för basindustrin kraftigt. 

Åsa Tysklind, kanslichef på Nationella Godstransportrådet, Trafikverket, sade att studien gav ny kunskap som nu kan befästas. Med ett Sverige som är så export- och importberoende så behövs det konkurrenskraftiga godstransporter. Nästa steg i arbetet blir att titta på kopplingen i trafikslagen och stödja upp dem. Det innebär i sig en inblandning av många olika aktörer vilket blir den stora utmaningen för att skapa en optimal infrastrukturplanering.   

Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna, tyckte att det var en gedigen rapport som presenterades som belyser helheten – punkt a till b på effektivast sätt, särskilt ur ett klimatperspektiv. Hon konstaterade samtidigt att det är svårt att ta hänsyn till framtida planer, där det behövs bättre samhällsekonomiska kalkyler för infrastruktur och att Sverige måste bli bättre på att söka medfinansiering från EU för infrastrukturprojekt.  

Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet, sa att det handlar om att möjliggöra överflyttningar av gods för att nå klimatmålenHon underströk att Nya Ostkustbanan fyller en viktig funktion även för Skåne och södra Sverige för att avlasta stambanan i söder och hamnen i Trelleborg, där många av lastbilarna ska norrut. Något hon saknade i studien var en vägskatteberäkning och påtalade att överflyttning till järnväg också är en viktig del i elektrifieringsstrategin.  

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammaresa att Stockholms regionen står bakom en satsning för att bättre knyta upp huvudstaden med norra Sverige. Särskilt med möjligheterna det öppnar att kunna resa och bo på fler platser och för att minska utsläppen i regionen. Intressant är även resultaten i studien om Norviks hamn med den kapacitetsökning som väntas där. Väginfrastrukturen är eftersatt och det är mycket positivt med en överflytt till tåg.  

Nya Ostkustbanan 

Dagens godstransporter har en tydligt nord-sydlig dimension, med ett stort flöde längst kusten i norra Sverige till Gävle. Där delas flödet upp i ett flöde mot Göteborg och ett flöde mot Skåne. Både väg- och järnvägsnätet har kapacitets- och kvalitetsbrister i detta huvudstråk, exempelvis längst Norrlandskusten och in mot Göteborg och Skåne. Ett tydligt exempel på kapacitets- och kvalitetsbrist är Ostkustbanan från Gävle till Härnösand (Västeraspby), där flera sträckor har enkelspårsstandard och det är begränsningar i vikt, längd och hastighet för godstågen. De transportmönster som finns är ett resultat av handelsmönstren, och en förenklad bild är att strömmen från norr till Göteborg går mot transoceana mål eller mål i västra Europa. Strömmen mot Skåne går mot västra och centrala Europa. Till detta ska läggas transporter över Östersjön till hamnar i nordöstra EU. 

En utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle minska restiderna när tågen inte behöver stå och vänta för att ett annat ska passera som det är idagEtt dubbelspår skulle även innebära en sammanknytning av norra och södra Sverige och därigenom få den nybyggda Botniabanan att fullt ut integreras i det nationella järnvägsnätet.  

North Swedens arbete inom transportpolitik 

Goda transporter genom ett välfungerande transportsystem inom och mellan regionerna är en förutsättning för tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft nationellt och internationellt. Den tunga och exportintensiva industrin förutsätter goda förbindelser till den europeiska marknaden. Ett effektivt transportnät är också en förutsättning för att kunna locka och behålla arbetskraft. Norra Sverige har relativt stora städer utmed kusten som via järnväg kan knytas samman för ökade pendlingsmöjligheter vilket bygget av Botniabanan visat. 

North Sweden påverkar utformningen av EU:s transportpolitik utifrån norra Sveriges förutsättningar. Målet är att EU ska stötta ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, längs gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Det är av stor vikt i en geografiskt stor region med ett exportintensivt näringsliv. Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål. 

Läs hela studien här  

Läs mer om Nya Ostkustbanan här  

/Andreas Stenlund

14 Apr 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information