Nya satsningar i Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s nya sjuåriga ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Den nya programperioden med start 2021 har en förstärkt budget motsvarande 2,4 miljarder euro och innehåller en rad olika insatser och stöd där utlysningar kommer att öppna under 2021. North Sweden sammanfattar nedan det nya programmet och ger en inblick i stödmöjligheterna för de kommande sju åren.

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna för programperioden 2021–2027 och är en del av EU-kommissionens program för kultur och kreativitet. Programmet har en utökat budget motsvarande totalt  2,4 miljarder euro, vilket är en förstärkning med 70 % från föregående programperiod då budgeten var 1,46 miljarder euroSyftet med Kreativa Europa är att utveckla, skydda och främja det europeiska kulturarvet och den kulturella och språkliga mångfalden inom Europa. Det nya programmet har även som mål att öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential, speciellt inom den audiovisuella sektornNyheter i programmet är ett ökat fokus på inkludering, jämlikhet, deltagande och mångfald. Det nya Kreativa Europa ska även innebära administrativa förenklingar och flera nya stödformer. 

Bakgrund 

Kreativa Europa är en del av EU-kommissionens program för kultur och kreativitet. Enligt EU-kommissionen är den kulturella och kreativa sektorn är viktig för samhällsutvecklingen, för en kreativ ekonomi och för att stärka den europeiska identiteten. Inför lanseringen av den nya programperioden konsulterade EU-kommissionen med en rad olika intressenter och experter för hur programförslaget skulle se ut. Konsultationen skedde parallellt med utvärderingen av det föregående programmet för 2014–2020, där det stod klart att vissa sektorer inte var tillräckligt inkluderade i det dåvarande programmet. 

Kreativa Europas delprogram 

Kreativa Europa består av delprogrammen Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Ungefär 33% av budgeten går till Kultur, 58% till MEDIA och 9% fördelas inom det sektorsövergripande programområdet. För att möta de behov och effekter som Covid-19- pandemin har gett upphov till inom de kreativa och kulturella sektorerna ska en tredjedel av programmets budget fördelas inom de första två åren.  

Kreativa Europa ska även: 

  • Öka den kulturella förbindelsen mellan länder samt sprida verk inom och utanför Europa för att stimulera internationell samverkan  
  • Främja nya former av kulturellt skapande 
  • Främja kulturell mångfald och inkludering 
  • Stärka jämställdheten och könsfördelningen inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa 
  • Främja hållbar utveckling och stadsplanering som bidrar till att uppfylla EU:s klimatmål 
  • Underlätta för återhämtningen av den kulturella och kreativa sektorn i efterdyningarna av Covid-19 pandemin 
  • Komplettera och länka till andra EU-program såsom Erasmus+, Horisont Europa och Europeiska socialfonden 

I Sverige är det Kulturrådet och Svenska Filminstitutet som tillsammans bildar Sveriges kontaktkontor för EU-programmet, där båda verksamheterna ansvarar för det sektorsövergripande programområdet, medan Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. 

Delprogrammet Kultur riktar sig till aktörer inom musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö.  Nytt blir mobilitetsstöd för enskilda konstnärer och kulturaktörer, stöd för policyutveckling och sektorsspecifika stöd. EU kommer att öka medfinansieringen vid projekt vilket innebär att andelen egenfinansiering från den enskilda kulturaktören blir lägre. Det går att söka stöd, hitta olika samarbeten, nätverk och plattformar via Kulturrådets hemsida. 

Delprogrammet MEDIA vänder sig till aktörer inom den audiovisuella sektorn, som innefattar film, tv och datorspel. MEDIA kommer delas in i tre kategorier; producentstöd, företagande och publik (olika typer av visningsstöd). Nytt för programmet är bland annat Creative Innovation lab som ska ge stöd till sektorsövergripande projekt som använder sig av ny teknologi/ virtual reality samt stöd till nyhetsmedierInom MEDIA kan produktionsbolag, spelutvecklare, utbildningsorganisationer, distributörer, filmfestivaler och andra organisationer nom sektorn söka stöd via Svenska Filminstitutets hemsida. 

 Läs mer om Kreativa Europa på kommissionens hemsida här.    

Läs mer om hur Kreativa Europa kopplar till EU-kommissionens prioriteringar här. 

Läs mer om Kreativa Europa på Kulturrådets hemsida här och här.  

Läs mer om delprogrammet MEDIA på Filminstitutets hemsida här. 

/ Matilda Albertsson  

05 Maj 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information