Politikernätverket Europaforum Norra Sverige tar i tre positionspapper ställning till grön EU-lagstiftning

Europaforum Norra Sverige, EFNS, nätverket för politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner, har i tre positionspapper tagit ställning till ny EU-lagstiftning inom ramen för EU:s gröna omställning. EFNS ståndpunkter rör EU:s översyn av direktivet om förnybar energi, omarbetning av förordningen om markanvändning samt Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är ett nätverk för politiker  lokal och regional nivå från Norrbotten, VästerbottenJämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en unik mötesplats där frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv bevakas och analyseras i de avseenden de berör norra Sverige. Det övergripande ändamålet med EFNS är att ta vara på norra Sveriges intressen genom att påverka EU:s lagstiftning genom riktade positionspapper till EU:s samt Sveriges lagstiftande institutioner. 

Norra Sveriges synpunkter till översynen av direktivet om förnybar energi (RED II) 

Genom sina rika naturresurser har norra Sverige stora möjligheter att bidra till den gröna omställningen, inte minst genom regionens stora tillgång på förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft och bioenergi. El som produceras via vindkraft kan lagras i form av grön vätgas. Den kan nyttjas i industriella processer, som energilager och som drivmedel i form av bränsleceller. 

Norra Sverige är ett av Europas skogrikaste områden och tillgången till biomassa utifrån rest- och sidoströmmar inom skogsindustrin är mycket god, vilket ger unika förutsättningar för produktion av biodrivmedel som är en viktig nyckel i övergången till ett hållbart energisystem. 

Bioenergi från skoglig biomassa är en förnybar energikälla, och en av grundstommarna i svenska energisystem för hållbar utveckling, vilket det krävs en ökad andel av för att uppfylla EU:s klimat- och energimål. Skogsnäringens restströmmar och restprodukter används för produktion av värme och el i värmeverk och kraftvärmeverk, vilket ersätter fossila energislag som olja och kol. 

Europaforum Norra Sverige understryker vikten av att direktivet om förnybar energi fortsatt möjliggör och uppmuntrar den typen av cirkulär ekonomi som substituerar fossila energikällor med förnybara och samtidigt förlänger koldioxidens tid i den tekniska cirkulära cykeln. 

Biodrivmedel har en stor potential att minska EU:s utsläpp av växthusgaser och har fått allt större uppmärksamhet på senare år, inte minst inom flygsektorn. För att möta det växande behovet av biobränsle pågår intensiv forskning i norra Sverige, till exempel för att utveckla inhemsk produktion av bioflygbränsle med skogsbaserade råvarorRestprodukter från massaindustrin används för att producera biodrivmedel och det finns potential att öka produktionen. 

Norra Sveriges synpunkter på konsultation inför omarbetning av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 

EU-kommissionen utgår från förutsättningen att kolupptagen i EU minskar. Det stämmer kanske för EU som helhet, men inte för Sverige som land. Sverige har på hundra år med aktivt skogsbruk fördubblat inbindningen av koldioxid i de svenska skogarna. Detta är väl dokumenterat av den svenska riksskogstaxeringen. EFNS betonar att det är det aktiva förvaltandet och brukandet av skogen som lett ökningen, då skogsägare gärna vill se sina tillgångar öka, inte minska 

EU-kommissionen efterfrågar i konsultationen aktörernas syn på styrning. EFNS erfar att marknadsbaserade mekanismer fungerar väl. EU:s handel med utsläppsrätter har lett till en drastisk minskning av användningen av fossilt kol i EU. Handel med utsläpp är ett sätt att skapa flexibilitet, teknikneutralitet och kostnadseffektivitet. Det viktiga är att vi når målen tillsammans, inte hur och vem som står för utsläppsminskningarna. Det är de totala utsläppsminskningarna som är det väsentliga. 

Norra Sveriges synpunkter om översynen av direktivet 2003/87/EC om Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS) 

I flera regioner i norr kommer de största växthusgasutsläppen från transporter och arbetsmaskiner. I Region Jämtland Härjedalen, till exempel, är den siffran drygt 70 procent, vilket innebär stora utmaningar. Regionerna inom EFNS har identifierat att vi behöver minska och effektivisera transportbehovet, ställa om till förnybara drivmedel och elektrifiera våra fordon om vi ska kunna nå våra regionala och nationella klimatmål.  

Om transportsektorn ska inkluderas i EU ETS anser Europaforum Norra Sverige att det är viktigt att utrymme skapas för nationellt anpassade lösningar, där t.ex. bioenergi från skogen och vattenkraft är viktiga delar i det svenska klimatarbetet. 

Produktriktmärkena för processkedjan järnmalm till stål behöver uppdateras för att gynna de mest klimateffektiva värdekedjorna då nuvarande produktriktmärken inte stödjer teknikövergångar till nya klimateffektiva produktionsmetoder. Europaforum Norra Sverige efterfrågar därför en uppdatering av definitionen av aktiviteter inom ”Produktion och bearbetning av järnmetaller” (Dir 2003/87 / EG) för att återspegla värdekedjor som består av installationer på olika anläggningar, och möjliggöra allokering enligt reviderade riktmärken. 

Läs positionen om förnybar energi här 

Läs positionen om förordningen om markanvändning här  

Läs positionen om handel med utsläppsrätter här 

/Andreas Stenlund

03 Mar 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information