Samråd: EU-kommissionen förbereder en ny myndighet för hälsokriser

Den 31 mars inledde EU-kommissionen ett samråd om inrättandet av myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) till följd av Covid-19-pandemin. Avsikten med Hera är att förbättra EU:s förmåga och beredskap att vidta åtgärder vid gränsöverskridande hälsohot och hälsokriser. Samrådet är öppet till och med 12 maj.

I sviterna av Covid-19-pandemin planerar EU-kommissionen att inrätta myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) som en del av skapandet av en europeisk hälsounion. Syftet är att stärka EU:s beredskap vid gränsöverskridande hälsohot och förbättra EU:s kapacitet att hantera hälsokriser. Hera ska enligt kommissionen stödja utveckling, tillverkning och spridning av medicinska motåtgärder under hälsokriser och kunna ta hjälp av bland annat övervakning och marknadsinformation för att planera och samordna medicinska motåtgärder.  

Samrådet är öppet under sex veckor från och med den 31 mars, och handlar om följande: 

  • EU:s ram för att framställatillverka och sätta in medicinska åtgärder 
  • Föregripande hot och riskbedömningar 
  • Marknads- och varukedjeinformation 
  • Utveckling och finansiering av nya motåtgärder i kristider 
  • Inverkan, roll, utsträckning och koordinering av det framtida Hera 

Bakgrund 

Den 17 februari presenterade kommissionen Hera-inkubatorn, den nya europeiska beredskapsplanen mot biologiska hot i form av Covid-19- varianter, som kommer att ligga till grund för  Hera. Hera ska bygga på de åtgärder som införs genom inkubatorn och tillhandahålla en permanent struktur för riskmodellering, global övervakning, tekniköverföring, tillverkningskapacitet, kartläggning av risker i leveranskedjan, flexibel tillverkningskapacitet samt forskning och utveckling av läkemedel och vaccin. 

Vad händer nu? 

Samrådet är öppet till och med den 12 maj 2021. Samtidigt som samrådet anordnar EU-kommissionen samtal med medlemsländerna och med berörda parter. EU-kommissionen kommer att beakta den respons som har tagits emot innan lagstiftningsförslaget slutförs och den exakta omfattningen av Hera fastställs i ett lagstiftningsförslag senare i år. Kommissionen avser att lägga fram ett förslag till förordning om HERA i slutet av 2021. 

Läs mer och svara på samrådet här senast den 12 maj 

Läs North Swedens nyhet om Hera-inkubatorn här 

Läs North Swedens nyhet om EU:s nya hälsoprogram EU4Health och skapandet av en europeisk hälsounion här 

/Andreas Stenlund

09 Apr 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information