Samråd: Frisk mark – ny markstrategi i EU

Initiativet är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och syftet är att bevara markresurser och arbeta emot markförstöring. Frisk mark är en betydelsefull del för att EU ska klara av att nå sitt klimatmål för biologisk mångfald enligt den europeiska gröna given. Svara på samrådet senast den 27 april 2021.

Friska jordar är en viktig faktor för att lyckas med målen i EU:s gröna givDå ingår bland annat klimatneutralitet, återställande av biologisk mångfald, nollförorening, sunda och hållbara livsmedelssystem och en motståndskraftig miljö. Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 ska en uppdatering ske av EU:s temainriktade strategi för markskydd från 2006 för att hantera jordförstöring och utarmning av landekosystem på ett allomfattande sätt och medverka till att åstadkomma markförstöringsneutralitet senast 2030.  

I strategin för biologisk mångfald 2030 betonas vikten av att skärpa insatserna för att skydda jordens bördighet, minska erosionen och öka markens innehåll av organiskt material. Betydande förbättringar krävs också för att urskilja förorenade områden, återställa förstörd mark, fastställa förhållanden för god ekologisk status och bättra på övervakningen av markkvaliteten. Markekosystemen är fundamental för värdefulla tjänster som livsmedels-, energi- och råvaruförsörjning, kolinlagring, vattenrening och vatteninfiltration, näringsreglering, skadegörarbekämpning och rekreation. Marken är därför av väsentlig betydelse för att bekämpa klimatförändringarna. 

Huvudsyften med initiativet är:  

  • Kartlägga förorenade områden 
  • Skydda markens bördighet 
  • Återställa förstörd mark 
  • Minska erosion och hårdgörning (lägga cement och asfalt) 
  • Öka halten av organiskt material 
  • Definiera begreppet ”god ekologisk status” för marken 

 

Läs mer och svara på samrådet senast den 27 april här  

Länk till strategin för biologisk mångfald 

 

/Andreas Stenlund  

10 Feb 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information