Sjöfartens roll för framtida godstransporter i norra Sverige

Webbinariet Framtidens Sjöfart arrangerades för sjätte gången den 5 maj då aktörer och beslutsfattare inom branschen samlades för att diskutera sjöfartens roll inför ett förändrat globalt handelsbeteende och kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Norrbottens handelskammare stod som värd vid eventet där man diskuterade framtida utveckling och utmaningar för sjöfarten i norra Sverige, vilken nationell påverkan det kommer ha samt vikten av att flytta över gods från väg och järnväg till fartygDeltog gjorde bland annat representanter från hamnverksamheten i Norrbotten, Sjöfartsverket, Trafikverket, operativa aktörer för isbrytarna i Luleå hamn och dess motsvarighet i Finland samt EU-kommissionen.  

- Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare öppnade med att berätta hur viktig sjöfarten blir sett till regionens investeringsboom, och att sjöfarten har en potential att hantera mycket mer gods än vad den tar idag, som exempelvis ökade kapaciteter på järnmalm och bilbatterier. Men även att hamnarna själva har ett behov att ställa om med digitalisering och kranar som går på fossilfria bränslen. För det här behöver vi kraftsamla och samarbeta för att hitta okonventionella lösningar, sa Linda Nilsson. 

- Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverketberättade att 90 procent av alla varor som transporteras till eller från Sverige någon gång fraktas i sjöfarten och att det behövs en överflyttning av transporter från land till sjö för ökad konkurrenskraft och hållbarhet. Cirka 10 procent av de långväga godstransporterna som idag går på land skulle kunna flyttas över till sjön vilket motsvarar 165 000 lastbilar per år. En utmaning med det är att transporter via lastbil idag är billigare helt enkelt. Man måste därför minska kostnaden i hela transportkedjan – från anlöpet in i hamnen, till omlastning och minskad administration genom digitalisering, enligt Katarina Norén.  

- Siamak Jalali, rådgivare till den europeiska koordinatorn för Motorways of the sea (MoS(en del av EU-kommissionens generaldirektorat Move som ansvarar för transporter inom EU) sa att den maritima pelaren i TEN-T prioriterar full integration av maritim transport, med fokus på att mer gods ska fraktas på vattenDå kan Sverige och norra Sverige ta mer plats, och borde säljas bättre och ännu mer till övriga EU. Det är viktigt för EU:s utveckling, inte minst i alla satsningar som görs där Arktis också har en betydande dimension.  

- Pia Berglund, nationell samordnare inrikes sjöfart & närsjöfart Trafikverket pratade om vad som är viktigt i regeringens infrastrukturproposition som nyligen kom ut, vilken bland annat nämner näringslivets godstransporter som ett av de områden som bör prioriteras. Det är även viktigt för Skåne och Stockholm att transporterna ska komma direkt till norra Sveriges hamnar för att minska den trängsel som redan finns i de regionerna.  

Anders Dahl, chef isbrytningsenheten Sjöfartsverket berättade om svårigheten med att möjliggöra vintersjöfart och säkerställa en viktig länk i logistikkedjan. För att göra det så behöver flottan uppdateras med nya isbrytare, något han fick medhåll för av Jarkko Toivola, chef för sjöfartsenheten, Trafikledsverket FinlandBåda höll med om att det funnits ett väl fungerande samarbete mellan länderna sedan 60-talet då man hjälpts åt i den operativa verksamheten, men att det nu är skarpt läge att ersätta den gamla och sköra isbrytarflottan, där det nyaste fartyget på svenska sidan med namnet ODEN, byggdes 1988. Utvecklingen av bredden på fartygen som ska in till hamnarna i norr innebär att man ofta måste gå med dubbla isbrytare för att göra tillräckligt stora spår i isen. Nya isbrytare har möjlighet att göra en bredare ränna än de gamla, varvid nya isbrytare är bättre. Anders Dahl och Jarkko Toivola poängterade att länderna emellan bör se på det som en helhet, där det finns ett mervärde att inte konkurrera med varandra och att i framtiden möjligtvis ha en gemensamt ägd flotta. 

/Andreas Stenlund

07 Maj 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information