Tre nya positionspapper kring revideringen av det transeuropeiska transportnätverket

Översynen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket pågår och EU-kommissionen planerar att presentera sitt förslag till reviderad förordning under hösten. I dagarna stängde EU-kommissionens öppna samråd där alla haft möjlighet att spela in sina tankar kring behov av justeringar och North Sweden har medverkat till inte mindre än tre positionspapper som nu spelats in.

Förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) definierar de viktigaste transportstråken inom EU och sätter upp gemensamma mål för nätets färdigställande. Revideringen av förordningen har redan pågått i flera år och North Sweden har sedan tidigare fört fram synpunkter kring behov av justeringar och förslag till förbättringar av förordningen, inom ramen för såväl Europaforum Norra Sverige (EFNS) som Botniska korridoren (BK), som krävs för att uppnå ett sammankopplat och konkurrenskraftigt europeiskt transportnätverk.

EU-kommissionens väntas presentera sitt förslag till reviderad förordning till hösten och som ett led i processen hölls ett öppet samråd mellan januari-april där alla hade möjlighet att spela in synpunkter. North Sweden har medverkat till tre olika positionspapper om det framtida TEN-T, dels inom nätverken Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och dels inom samarbetet Botniska korridoren (BK), till mångt och mycket samstämmiga.

Huvudbudskapen från norr lyder:

  • Kriterierna för urbana noder bör justeras för att inkludera viktiga noder i den nordliga geografin – Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall i norra Sverige.
  • Stomnätskorridorerna bör synkroniseras med EU:s godskorridorer för att uppnå bästa möjliga koordinering av godstransporter på järnväg.
  • Kriterierna för samhällsekonomiska bedömningar bör anpassas för att omfatta hela sträckor, inklusive gränsöverskridande förbindelser till tredjeland, för att bättre återspegla det reella transportflödet inom EU såväl som mellan EU och tredjeland.
  • En tydligare uppföljning och rapportering av medlemsstaternas åtaganden inom TEN-T bör ske för att säkerställa och påskynda färdigställandet av stomnätet och det övergripande nätet i tid enligt beslutade tidsplaner 2030 och 2050.
  • De europeiska samordnarna bör få en starkare roll och att deras mandat utvidgas till att omfatta områden som alternativa bränslen och digitalisering i syfte nå en tidsenlig måluppfyllelse. Vidare bör samordnarna även få en tydligare roll i processen kring CEF-ansökningar och de slutgiltiga prioriteringarna av CEF-medel.
  • Det bör införas bindande konkreta delmål med årliga uppföljningar för att kunna nå målet om en minskning med 90 procent av utsläppen från transportsektorn fram till år 2050.
  • Avancerade biobränslen är hållbara och bör betraktas som ett bränsle med låga utsläpp. All relevant EU-lagstiftning, inklusive taxonomin, bör ta hänsyn till bränslets totala miljöpåverkan.
  • 5G-korridorerna bör justeras i enlighet med sträckningarna för stomnätskorridorerna för att utveckla ett smart och digitaliserat transportnät.

Utöver detta så definieras i positionerna från EFNS och BK ett flertal sträckor, hamnar och terminaler i norr som bör införlivas i TEN-T för att säkra tillgänglighet till alla regioner.

Läs EFNS position om TEN-T här.

Läs BK:s position om TEN-T här.

Läs NSPA:s position om TEN-T här.

/Lotta Rönström 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information