Tyck till i EU:s samråd om våld mot kvinnor och våld i hemmet

Hur har EU:s lagstiftning hjälpt till att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet? Behövs ytterligare åtgärder i lagstiftningen för att skydda människor mot denna form av diskriminering? Dessa frågor står i fokus för EU-kommissionens utvärderande samråd gällande våld mot kvinnor och våld i hemmet som är en del av EU:s jämställdhetsstrategi från 2020. Svara på samråden innan den 10 maj!

EU-kommissionen lanserar samrådet för att samla in åsikter från allmänheten om de åtgärder som EU:s medlemsstater hittills har vidtagit kring arbetet mot könsbaserat våld och våld i hemmet. Syftet är att informera EU-kommissionen om de åtgärder som ytterligare behöver vidtas och kommer att fungera som underlag inför förberedelser av fler initiativ för att förhindra och stoppa könsbaserat våld och våld i hemmet i EU:s medlemsländer.  

Samrådet en del av EU:s jämställdhetsstrategi 

Den 5 mars 2020 antogs EU:s jämställdhetsstrategi. Strategin beskriver de politiska mål och åtgärder som ska ge konkreta resultat på vägen mot ett jämställt EU till 2025. Detta går i linje med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, som antogs 2014. EU:s jämställdhetsstrategi ska vägleda EU-kommissionens jämställdhetsarbete och innehåller fem prioriterade områden, där ett av dem avser att bekämpa könsrelaterat våld och stödja samt skydda offer. 

 Samrådet är en utvärdering av EU:s befintliga lagstiftning och kommer att: 

  • Bedöma om nuvarande EU-lagstiftning har bidragit till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet och om det finns luckor i lagstiftningen. 
  • Analysera om EU:s åtgärder är förenliga med källor till internationell rätt. 
  • Analysera om större skydd behövs mot denna form av diskriminering. 

Våld mot kvinnor är en av de mest bestående formerna av könsbaserad diskriminering i Europa. Våld mot kvinnor, eller könsbaserat våld, är våldshandlingar som är riktade mot kvinnor, just för att de är kvinnor. Våld i hemmet avser våldshandlingar som sker inom familjen eller i hemmet där förövaren kan vara en familjemedlem, en nuvarande eller en tidigare partner. Enligt en studie av European Union Agency For Fundamental Fights, FRA, har var tredje kvinna i EU blivit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld och var femte kvinna har blivit utsatt för våld i nära relation. Det finns även studier som visar på att våld i hemmet har ökat sedan coronapandemins utbrott, vilket främst drabbar kvinnor och barn och gör frågan mycket angelägen för EU-kommissionen 

Läs mer om samrådet och svara senast den 10 maj här.  

/ Matilda Albertsson  

15 Feb 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information