Diskussion mellan svenska regionkontor och Svenskt Vatten om EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv

Den 21 november deltog North Sweden i ett möte med Svenskt Vatten, Europeiska Vattenbolagen EurEau, Vakin och svenska regioners Brysselkontor för att diskutera EU-kommissionens förslag till ett nytt avloppsdirektiv. Det senaste avloppsdirektivet är från 1991 och det nya kommer sannolikt ha stor betydelse för Sverige de kommande årtiondena. Det nya förslaget tar i sin nuvarande form inte hänsyn till norra Sveriges förutsättningar så som kallt klimat, glest befolkade regioner med stora avstånd och varierad miljöbelastning.

Den 21 november bjöd Svensk Vattens managementkommitté in svenska regioners Brysselkontor, däribland North Sweden, till en gemensam workshop för att diskutera EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv. 

Bakgrunden till mötet var EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv, en översyn av direktivet om rening av avlopp från tätbebyggelse från 1991 som presenterades den 26 oktober. Avloppsdirektivet från 1991 fastställer bland annat krav på en ökad biologisk rening i avloppsverk, och innehåller även ett undantag i artikel 4.2, där mindre stränga villkor medges för avloppsutsläpp i regioner på över 1500 meter över havet.  

Undantaget för regioner på över 1500 meter över havet ges då effektiv biologisk rening är svår att upprätthålla på grund av låga temperaturer, vilket Sverige har tillämpat. Dock beslutade EU-domstolen under hösten 2021 att Sverige inte längre kan använda sig av undantagsbestämmelserna. I det förslag som presenterades den 26 oktober finns det inga undantag för kalla klimat.  

Det nya avloppsdirektivet kommer sannolikt ha stor betydelse för statsutveckling, cirkulär ekonomi och våra vatten under de närmaste årtiondena och Svenskt Vatten menar att stora delar av EU-kommissionens förslag riskerar att påverka svenska reningsverk negativt, trots att de svenska reningsverken tillhör världens mest effektiva.  

Europeiska Vattenbolagen EurEau:s synpunkter på förslaget 

Workshopen inleddes på Svenskt Vattens Brysselkontor med ett föredrag från Europeiska Vattenbolagen EurEau:s generalsekreterare Oliver Loebel och Gari Villa-Landa Sokolova, senior policyrådgivare på EurEau. De beskrev EurEau:s arbete och organisation, samt gav en genomgång av vad som är nytt i avloppsdirektivet. Det handlade bland annat om problematiken i förslaget gällande energineutralitet till 2040, vilket skulle innebära att vissa verk måste kompensera för de som inte producerar tillräckligt, och att det inte föreslås undantag från den så kallade Weserdomen– som innebär att man inte får släppa ut vatten i drag om det försämrar status i vattenförekomsten.  

Särskilda konsekvenser för norra Sverige 

Även medlemmarna i Svenskt Vattens managementkommitté deltog i mötet. Från norra Sveriges deltog Robert Hansson, VD för Vakin, en verksamhet som på uppdrag av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner hanterar vatten, avlopp och avfall. I samtal mellan Robert Hansson och North Sweden diskuterades de specifika konsekvenser som det nya förslaget kan ha för norra Sverige.  

Revideringen av direktivet välkomnas och är nödvändigt för att ta itu med dagens och de kommande årtiondenas samhällsutmaningar. Det finns dock delar i förslaget som kan förbättras. 

Regleringar kring kväverening betyder höga investeringskostnader utan någon större miljönytta för 
norra Sveriges kommuner. Tidigare undersökningar har visat att kväverening inte har någon signifikant betydelse för statusen i Bottenviken och Bottenhavet. Men ändå ställer direktivet krav på att kväverening införs inom hela EU utan undantag.  

Det nya förslaget skulle också drabba landsbygdskommuner hårdare ekonomiskt än storstäder, eftersom det är få personer som får dela på kostnaderna av de stora investeringarna. Det bör ges möjlighet till lokala anpassningar där hänsyn tas till norra Sveriges kalla klimat med glest befolkade områden och med varierad miljöbelastning säger Robert Hansson. 

Robert Hanson tar upp undantag från Weserdomen som en annan prioritering i ett nytt avloppsdirektiv. Regleringarna i domen som förhindrar utsläpp av vatten som förändrar status i vattendragen tar ingen hänsyn till hur hög vattenstatusen var innan eller hur mycket vatten som finns i draget. Det kan skapa problem vid tillståndsansökningar när kommuner ska bygga ut eller bygga nya reningsverk där befolkningen växer och nya industrier etableras. Det vill säga utbyggnad av de effektivaste reningsverken kan hindras.    

Fortsatt arbete med avloppsdirektivet  

Eftermiddagen avslutades med en gemensam diskussion där regionkontoren och organisationerna tillsammans reflekterade kring det kommande arbetet med avloppsdirektivet.  

Eftersom förslaget i sin nuvarande form sannolikt skulle påverka norra Sverige negativt kommer Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund där North Sweden ingår, att lämna feedback på förslaget. Fokus kommer då vara på att hänsyn måste tas till norra Sveriges förutsättningar; det kalla klimatet, glest befolkade regioner med stora avstånd och varierad miljöbelastning.  

Läs mer om avloppsdirektivet här.

Läs hela direktivet här

Läs mer om EurEau här.

Ta del av Svenskt Vattens sammanfattning av förslaget här. 

Läs mer om Vakin här.

/Nora Vinderå & Maria Larsson 

23 Nov 2022 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information