En ny europeisk agenda för innovation

EU-kommissionen har tagit fram en ny innovationsagenda som ska hantera brister i innovationsområdet såsom finansiering, ramvillkor och innovationsekosystem. Agendan ska även knyta samman strategier, instrument, fonder, program och lagstiftning som berör EU:s innovationspolitik.

EU-kommissionen föreslår att inrätta en innovationsagenda och syftet med initiativet är att stärka innovationsområdet, dels genom att ta itu med den ökande underfinansieringen, dels för behovet av reglering för att möjliggöra innovationer på områden där utvecklingen går snabbt framåt. EU-kommissionen vill också koppla samman befintliga strategier, verktyg, initiativ och innovationsekosystem samt överbrygga innovationsklyftan mellan regioner och länder i EU. Än finns inget utkast om innovationsagendan tillgänglig med det offentliga samrådet som var öppet mellan 12 april - 10 maj ger en vägledning om vad agendan kommer att fokusera på. 

Fem områden i den nya agendan 

Det övergripande målet med den nya europeiska agendan för innovation är att stärka Europas förmåga att påskynda och tillägna sig innovativa lösningar. För att uppnå detta fokuserar EU-kommissionen på fem områden och överväger ett flertal insatser.  

1. Tillgång till finansiering  

Insatser om finansiering för att underlätta möjligheter till privat finansiering och ökar effektiviteten i fördelningen av offentliga medel. 

2. Ramvillkor (bl.a. lagstiftning) 

Insatser som ska utforska rättsliga hinder och hantera utmaningar kopplat till nya tekniker och regleringsförfaranden i samband med innovation. 

3. Innovationsekosystem 

Insatser som ska förstärka och främja lokala och regionala ekosystem för forskning och innovation, speciellt de som uppvisar sämre resultat. 

4. Innovationsklyftor  

Insatser som ska stärka lagstiftning på innovationsområdet genom bättre informationsbas (definitioner, data och metoder), uppdaterad resultattavla för innovation och riktat politiskt stöd till medlemsstaterna. 

5. Entreprenörskap och inkludering (talang)  

Insatser som ska öka entreprenörsandan i Europa men också attrahera samt behålla talanger och kompetens inom Europa. 

Relevant för norra Sverige 

För norra Sveriges regioner är insatsområden innovationsekosystem och innovationsklyftor av särskilt intresse. Båda områdena har en tydligt regional dimension i EU-kommissionens kortfattade beskrivning av agendan. Norra Sveriges regioner tillhör några av de mest innovationsstarka i EU samtidigt som regionerna har permanenta utmaningar i form av gles befolkningsstruktur, små städer och en stor andel av mikroföretag. Regionerna har stor potential att bidra till EU:s tillväxt och gröna omställning men behöver en särskild uppmärksamhet i EU:s policys då dessa förutsättningar gör att norra Sverige avviker från många av de andra innovationsstarka regionerna i Europa. 

Framtiden för innovationsagendan 

Den 10 maj stängde samrådsperioden och efter det kommer innovationsagendan att tas upp på EU-kommissionens dagordning den 9 juni. I samband med det kommer kommissionen förmodligen presentera ett utkast. 

Läs mer om innovationsagendan här 

/Emilia Zetterlund 

11 Maj 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information